Zelená je barva islámu i živé přírody

Příroda islámMnoho příkadů z Koránu a příkladů Sunny dokazuje, že islám vybízí lidské bytosti k využívání přírody zodpovědným způsobem. To vyžaduje zachování životního prostředí a jeho ochranu před všemi zdroji znečištění a poškozování a rovněž před vším, co může narušit křehkou přírodní rovnováhu. Stejně tak vyžaduje ochranu přírodních zdrojů a zakazuje kruté zacházení se zvířaty, přehnanou spotřebu a plýtvání.

Mnohost živočišných druhů existujících na této planetě spolu s lidmi je jednou z podob Božího plánu a milosti. Alláh pravil:

***On stvořil nebesa bez opor, jež jsou viditelné, a rozhodil po zemi hory pevně zakotvené, aby se s vámi nekymácela. A rozšířil po ní zvířata rozličná*** (Lukmán:10, přibližný překlad významu)

Korán jmenuje příkladné chování a ohleduplnost ke zvířatům jako vlastnost zbožných a Bohem milovaných lidí. V příběhu o Sulejmánovi, který měl schopnost rozumět řeči zvířat, čteme o ohleduplnosti vůči i tak malým a nepatrným tvorečkům, jako jsou mravenci:

„…a když došli do údolí mravenců, zvolal jeden mravenec: „Mravenci, uchylte se do obydlí svých, aby vás nerozšlapal Šalomoun se svými vojsky, aniž to zpozorovali!“ I usmál se Šalomoun řeči jejich a řekl: „Pane můj, vnukni mi, abych Ti poděkoval za dobrodiní Tvé, jímž zahrnuls mne i rodiče mé! Dej, ať pro Tvé zalíbení konám zbožné skutky, a uveď mne ze Svého milosrdenství mezi bezúhonné služebníky Své!“ (Neml:18-19, přibližný překlad významu)

Naopak kruté a necitelné jednání vůči zvířatům se pojí s lidmi zlými, ničemnými, kteří se dopouštějí bezpráví, útlaku a hříchu, jako je příběh lidu Semúd a jejich proroka Sáliha. Jako Boží zázrak dostali obrovitou velbloudici, která je krmila svým mlékem, pod podmínkou, že jí neublíží a dovolí jí pít ze své studně po jeden den, aby po druhý den mohli pít oni. Díky své bezuzdné poživačnosti a lakotě na tuto podmínku nepřistoupili a velbloudici zabili, za což se jim dostalo Božího trestu:

***A pravil jim posel Boží: „(Nedotýkejte se) velbloudice Boží a nechte ji napít!“ Však za lháře jej prohlásili a (velbloudici) podřízli. Pán jejich je pak za jejich hříchy zahubil a se zemí je srovnal*** (Šems:13-14, přibližný překlad významu).

Posel Boží صلى الله عليهو سلم  je také v Koránu oslovován jako příklad vznešené mravnosti a milosrdenství: ***A neposlali jsme tě leč jako milosrdenství pro světy všechny.*** (Anbijá´:107, přibližný překlad významu) Pod arabským pojmem al-‚álemín – světy všechny, rozumějí komentátoři a vykladači Koránu nejen svět lidí, ale i svět džinů, andělů, zvířat, rostlin, neživé přírody apod.

Další konkrétnější příkazy milosrdenstí vůči zvířatům a zákazy týrat je již uvádí především Sunna. Za všechny (a je jich mnoho) jmenujme následující příklady:

Mezi zázraky, dosvědčující pravdivost Muhammedova صلى الله عليهو سلم  proroctví se uvádí i případ velblouda, který si Prorokovi صلى الله عليهو سلم stěžoval na špatné zacházení svého majitele, jenž ho špatně krmil a přetěžoval.

Muslim a at-Tirmizí zaznamenávají, jak Prorok  صلى الله عليهو سلم vyprávěl svým společníkům příhodu o muži (v jiném podání o lehké děvě), jenž narazil na psa umírajícího žízní. Muž sešel ke studni, naplnil svoje střevíce vodou a dal mu napít, a pak opakovaně chodil pro vodu, dokud jeho žízeň neuhasil. Prorok  صلى الله عليهو سلم prohlásil:Alláh mu byl vděčný a odpustil mu jeho hříchy. Jeho společníci se ptali: „Je tedy odměna i za dobrý skutek vůči zvířatům?“ Řekl: Odměněn je jakýkoli dobrý skutek vůči všem živým tvorům.

Nechť nás Alláh učiní užitečnými a milosrdnými vůči všem Svým stvořením všech podob a tvarů. Ámín!

zdroj: http://www.e-islam.cz/content/kor%C3%A1n-o-ochran%C4%9B-zv%C3%AD%C5%99

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Společenost - islamizace se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.