Odměna a trest pro člověka za jeho činy na tomto a onom světě

Někteří lidé se domnívají, že veškerá odměna a trest jsou pro lidi připraveny jen na onom světě (v hrobě, po smrti, po Posledním soudu). Pravda je taková, že odměna a trest jsou na onom světě mnohem větší a zejména trvalé – proto jsou pro každého rozumného člověka důležitější. Jen pošetilý člověk vymění trvalé za dočasné, nebo snad odměnu za trest.  Bůh pravil v Koránu (v českém významu, jako i další ukázky z Koránu):

***Vše to, co bylo dáno vám, je pouze užíváním života pozemského a jeho ozdobou; zatímco to, co u Boha je, lepší a trvalejší bude. Což nebudete rozumní?*** (Al-Qasas 28:60)
a také pravil: ***Každá duše okusí smrti; a teprve v den zmrtvýchvstání obdržíte plně své odměny. A kdo se vyhne ohni a bude do ráje uveden, ten dosáhl úspěchu.*** (Ál-Imrán 3:186)

Pozemský život je jen zkouška, dočasné užívání. Ale to neznamená, že nemůžeme přinést uspokojení a požehnání. To je ona „slast víry“, kterou poznají bohabojní lidé. Spokojenost duše, poznání pravdy, pochopení priorit a zúčtování sám se sebou. Takový člověk se příliš přehnaně neraduje, když jej potká něco dobrého na tomto světě z požehnání Božího, ale ani není příliš smutný, když jej potká něco špatného, nebo těžká zkouška. Naopak je trpělivý a nikdy si skutečně upřímně nestěžuje na život a osud.  Spokojená duše je velkým požehnáním, které přínáší víra islám – víra usnadnění tohoto života a poznání onoho světa a našeho Pána.Ciny v islamu - islam sharia4czechia saria pro cesko

To, jaké jsou dobré skutky, za které Bůh přislíbil odměnu a trest, je jiné téma. Stručně je dobré připomenout, že každý skutek se hodnotí podle úmyslu, dělá-li jej člověk pro Boha a posílení víry, nebo s nějakým jiným cílem. Při zúčování v Soudný den bude člověk dotazován jako první ze svých činů na svou modlitbu. Když ta bude přijata (vykonával-li člověk pro Boha, tedy jako muslim / a Bůh je vševědoucí a spravedlivý), bude tázán na ostatní své činy. Tyto činy mají různou váhu a budou porovnány. Záleží na Bohu, aby nás díky své laskavosti a spravedlnosti odměnil. ***A kdo učinil dobra jen za váhu prášku, uzří je, a kdo učinil zla jen za váhu prášku, uzří je.*** (Az-Zalzala 99: 7-8)
nebo ***Bůh věru neošidí nikoho ani o váhu prášku jediného, a jde-li o skutek dobrý, oplatí jej dvojnásobně a sám od Sebe dá odměnu nesmírnou.*** (An-Nisá 4:40)
Slovní spojení „váha prášku“ je v originále arabsky  ذَرَّةٍ [dzarra] a rozumí se tím nepatrná věc. V různých jazycích se překládá se jako váha prášku, atom, hmotnost atomu. Tedy věc, která vypadá jako nepatrná, ale v Soudný den bude mít svou váhu.

Bůh přislíbil možnost věčného ráje těm, kteří uvěřili a konali dobré skutky.  ***Ti, kdož hovoří: „Pánem naším je Bůh,“ a potom se přímou cestou ubírají, ti bát se nemusí a nebudou zarmouceni. Ti stanou se obyvateli zahrady rajské, v níž odměnou za skutky své budou nesmrtelní.*** (Al-Ahkáf 46:13-14)
nebo ***Kdokoliv zbožné skutky koná, ať muž či žena, a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího, co učinili.*** (An-Nahl 16:97)

A slibil věčné peklo těm, kteří neuvěřili a hřešili.. ***Kdo je nespravedlivější než ten, kdo si proti Bohu lži vymýšlí anebo prohlašuje pravdu, když k němu přišla, za lež? Což nebude peklo útulkem pro nevěřící?*** (Al-Ankabút 29:68)
nebo ***A věru pro toho, kdo k Pánu svému jako hříšník přijde, je peklo určeno, v němž ani nezemře, ani žít nebude,*** (Tá Há 20:74)

Mezi věřící patří ti, kteří se odevzdali Bohu, tedy muslimové. Mezi muslimy se počítají i ti, kteří následovali předchozí proroky před Mohamedem, ať mu Bůh žehná a dá mír, tedy bohabojní následovníci Noeho, Mojžíše, Ježíše a dalších, mír s nimi všemi, ať už o nich víme, nebo nevíme.

Dobré skutky islámK našemu hlavnímu tématu, že spokojenosti a Božího požehnání můžeme dosáhnout i na tomto světě, připomeneme tato slova Boží (v českém významu):

*** A ty, duše usmířená, vrať se k Pánu svému v zalíbení a spokojená!  Vstup mezi služebníky mé a vejdi do zahrady mé!*** (Al-Fadžr 89: 27-30) V Koránu je „duše usmířená“   النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ [an-nafsu l-muTma’inatun] což znamená: uklidněná, ubezpečená, ujištěná, spokojená, smířen… = Kdo nalezne zalíbení ve víře a stane se služebníkem Božím, bude mít spokojenou duši. Navíc se může těšit na vstup do rajské zahrady Boží a je přímo vyzván, aby se o to snažil.

***…„Pane náš, daruj nám dobré na tomto světě i dobré v životě budoucím a ušetří nás muk trestu ohnivého!“*** (Al-Baqara 2:201)

***Kdo si přeje odměny na tomto světě, tedy u Boha je odměna jak tohoto, tak i onoho světa – a Bůh slyšící je i jasnozřivý.*** (An-Nisá 4:134)

Modleme se tedy, abychom zvýšili svou znalost, a tím i naši bohabojnost. Abychom byli v dobrém prostředí, které víru posiluje a zušlechťuje morálku muslimů. Abychom konali skutky, které k Bohu přibližují a ne oddalují. A modleme se, aby se nad námi Bůh slitoval, pomohl nám v našich zkouškách a ukázal nám své milosrdenství jak na tomto, tak zejména na onom světě.
Ámín

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Společenost - islamizace se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.