Dotaz čtenáře pro ujasnění některých důležitých otázek

Přišel nám tento opravdu unikátní dotaz (u každé otázky následuje naše odpověď vložená do textu, barevně označena):

obalka dopisDobrý den

Jsem rád, že se někdo snaží ukázat přívětivou tvář islámu a odsuzuje násilí, které se v jeho jménu koná. Věřím, že vaši příznivci jsou všichni milí lidé, kterým jde jen a jen o dobro všech, ať už muslimů nebo nemuslimů, bez ohledu na jejich pohlaví, sexuální orientaci nebo již zmíněné vyznání. Než ale spokojeně zavrním nad tím, jak se máme všichni rádi, rád bych si ujasnil pár důležitých věcí, které možná už někde na vašich stránkách ujasněny jsou, ale přeci jen bych rád jasné a přímé odpovědi.

1) Jsem přesvědčen, že jste dobří lidé, kteří odsuzují diskriminaci nejen vlastní menšiny zde v Česku, ale menšin obecně. Patřím do menšiny homosexuálů, a tak by mě zajímalo, jakým způsobem islám, který je dozajista vyspělou ideologií usilující o štěstí všech, pomáhá bojovat proti naší diskriminaci?

1) Jako muslimové, řídící se morálkou a přirozeností islámu věříme, že člověk byl stvořen v páru a manželství je možné jen mezi muži a ženami. I přes to, že jste součástí menšiny homosexuálů v České republice, jsme přesvědčeni, že máte možnost založit fungující rodinu a mít děti a my vám v tom nijak bránit nebudeme. Ovšem požádáte-li o sňatek před Bohem v mešitě [pozn.*1], musíte splnit stejné podmínky, jako ostatní, bez diskriminace. Tedy být muslim, brát si muslimku (případně praktikující křesťanku či židovku), mít svědky, věno, úmysl…V případě, že bychom měli možnost se vyjádřit k zákonu o rodině, odmítli bychom jistě registrované partnerství jako věc, která ohrožuje zdravé fungování společnosti.

2) Muslimská komunita v Česku roste a tak jako každá menšina se určitě snaží nebo bude snažit prosadit v české politice. Ať už ano nebo ne, čistě teoreticky by mě zajímalo, kdybyste měli v rukou moc měnit české zákony, jaké byste zavedli? Na jaké úžasné novinky bych se v ČR řízené muslimy mohl těšit?

2) Díky Bohu rostou muslimské komunity na celém světě, ale to ještě neznamená, že roste bohabojnost těch, kteří se k nim hlásí. Samozřejmě, že každý občan má právo se podílet na správě věcí veřejných, a proto bychom jistě chtěli, aby se zákonodárství vyvíjelo. Za prvé tím směrem, kdy umožní muslimům plně praktikovat své náboženství, a za druhé tím směrem, které by bylo ku prospěchu všech, bez rozdílu víry, v zájmu naší vlasti. I kdyby byla vláda v ČR plná muslimů, byla by ČR součástí Evropské unie, měla dnešní ústavu apod., její vykonávání moci by se tedy nelišilo od vykonávání moci dnešních vlád. Každopádně naším cílem není « řízení státu » ale vedení společnosti k Bohu, předání poselství, aby sami lidé poznali víru v Boha a všechny otázky pozemského a onoho světa. Potom budou chtít sami lidé takovou společnost, která bude plnit všechny své funkce a stát, podporující morálku vycházející z Božích zákonů ve všech oblastech. Protože jen stát může v některých věcech zaručit tyto věci (daně, finančnictví a bankovnictví, mezinárodní vztahy, obrana a ochrana apod.) 

3) Nepochybuji, že svoboda slova leží muslimům na srdci, neboť jim zajišťuje zde v Česku šířit jejich názory a víru. Jsem příležitostný karikaturista a tak by mě zajímalo, zda striktně odsuzujete omezování této svobody. Uvedu příklad: Nakreslil jsem karikaturu proroka Mohammeda a někteří méně osvícení muslimové, než ti co patří k vaší iniciativě, požadují po českých úřadech moje potrestání. Jakým způsobem jim vysvětlíte, že jako správní muslimové ctící ústavu země, ve které žijí, by měli akceptovat můj projev?

3) Svoboda slova, stejně jako právo na osobní názor a přesvědčení, je základem fungující společnosti, bez ohledu na víru jejich obyvatel. [pozn.*2] Ovšem nejen evropská civilizace došla k bolestivému poznání, že absolutní svoboda slova může poskytovat prostor těm, kteří ji zneužívají. Proto i v našem státě existují pravidla, omezující svobodu slova a je dokonce trestným činem, šířit např. pomluvy, poplašné zprávy, vyvolávat nenávist vůči skupině obyvatel apod. Jako praktikující muslimové se řídíme vzorem našeho proroka Mohameda, mír s ním, který svým kritikům, na cti utrhačům a i těm, kteří mu způsobovali schválnosti a bolestivé zlomyslnosti, odpovídal dobrými skutky, upřímností ve svých radách a odpovědích, nebo ty nejhorší ignoroval. V tomto případě bychom tedy doporučili na tyto karikatury nijak nereagovat, dokud by nebyly spojeny s nějakým trestným činem, jako podpora rasistických hnutí, vyzývání k trestným činům apod. V tom případě bychom poradili našim bratrům obrátit se na příslušné orgány státní moci. Toto téma svobody slova také úzce souvisí s médii a šířením informací, kde bychom také jistě uvítali naši účast v etických a jiných mediálních komisích, vzdělávacích institucích a jinde, protože věříme, že každý občan by měl mít právo na to, poznat dnes nejvýznamnější a světem nejvíce hýbající náboženství – islám, a to nejen z médií, ale i při vzdělávání se.

4)      Žijeme ve dvacátém prvním století a už neplatí pravěká pravidla o nadřazenosti muže nad ženou. Jaké konkrétní zásluhy má islám (jsem přesvědčen, že jich je nesčetně a tak mi bude stačit pár příkladů za všechny) na zrovnoprávnění mužů a žen, popřípadě co byste změnili na českých zákonech, aby se situace v této oblasti ještě zlepšila. Ptám se, protože mi toto téma připadá u islámu jako jedním ze zásadních.

4) Žijeme ve 21. století gregoriánského kalendáře a islám přišel s rovností mužů a žen mnoho staletí před tím, než se toto téma vůbec začalo v Evropě a jinde řešit. V islámu nebyla nikdy žena považována za nerovnou muži, nebo snad jedince bez duše, nebo s hříšnou duší, jak se tradovalo v temném evropském středověku. Islám byl náboženstvím Adama a Evy, to byli první muslimové. Oba spáchali hřích a oběma Bůh odpustil. Zde vidíme rovnost před Bohem a rovnost při právní odpovědnosti. Jelikož islám nabyl univerzální formy (platné kdekoli, kdykoli a pro kohokoli) s posledním proroctvím posla Božího Mohameda, mír s ním, je nejlepší se podívat, jaké změny přinesl zde, při svém dovršení, do společnosti nelidské, bestiální pohanské společnosti, Arábie: Ženy přestaly být obchodním artiklem. Ženy dostaly právo na život stejně, jako muži, a novorozená děvčátka se nesměla zabíjet. Ženy dostaly právo nakládat se svým majetkem, na který nemohli muži ani sáhnout. Ženy dostaly podíl na dědictví. Ženy dostaly právo na věno. Ženy dostaly stejná práva a povinnosti při uctívání, jejich forma se ovšem liší. Ženy dostaly právo na učení se a vyučování ostatních. Ženy dostaly právo rozvodu. Ženy dostaly právo ochrany před fyzickým ubližováním a týráním. Ženy dostaly podíl na správě věcí veřejných a v armádě. Všechny tyto věci se jen lišili v provedení – ženy si nejsou rovny s mužem ve své fyzické a citové stránce. V armádě muži bojovali, ženy se staraly o zraněné. Muži chodí na modlitby do mešit, ženy se starají o domácnost a modlí se doma, nebo v práci, pracují-li. Muži mají větší odpovědnost za zabezpečení rodiny, a má proto větší podíl na dědictví. Žena má větší zkušenosti s kojením a výchovou dětí, její hlas má proto u soudu v těchto otázkách větší váhu, než hlas muže. A tak podobně. Ženy prodělávají šestinedělí a nemusí se modlit, muži se musí modlit pořád. Je zde rozdíl v právech a povinnostech. Totéž najdete ve všech společnostech, v různé míře. V ČR do branné armády nechodily ženy, byla to diskriminace žen? Mateřskou (ne rodičovskou) dovolenou mohou mít jen ženy, je to diskriminace mužů? Tedy rovnost neznamená, že musí mít muži a ženy úplně ve všem, vždy a všude, stejná práva a povinnosti vůči rodině, společnosti a státu. 

5)      Lidé, kteří se rozhodnou žít v nějaké islámské zemi, se musí přizpůsobit jejich kultuře. Musí se též muslimové přizpůsobit kultuře v Česku? Abych to upřesnil, zajímá mě, jak byste přijali například zákaz nošení šátků a jiných náboženských symbolů ve školách. Předpokládám, že vstřícně, protože zcela ctíte zákony země, v níž se nacházíte. Mám pravdu?

5) Islám (poddání se Bohu) může člověk cítit a praktikovat v různých kulturách, tudíž nemůžeme říct, že česká, turecká, indická nebo japonská kultura není kompatibilní s islámskou. Jen obsahuje prvky, které jsou více, či méně vzdálené ideálnímu islámskému prostředí. [pozn.*3] Věříme, že nikdo by neměl nutit ženy nosit to, co nechtějí, ať je to kdekoli na světě, samozřejmě s přihlédnutím na to, že každá společnost považuje nahotu za zakázanou na veřejnosti, jen se liší v její míře. Škola, která není spravována náboženskou obcí, by měla být bez náboženských symbolů, na tom se shodneme. Šátky, stejně jako dlouhé rukávy a nohavice (sukně) považujeme za součást oděvu, která si dívky a ženy oblékají, aby zakryly ze studu svou nahotu, ne za symbol, a znovu opakujeme, že nikdo by neměl mít právo mluvit druhým do šatníku. Samozřejmě že jsou zde jisté meze, přijde-li dívka do školy nahá, už zde narušuje právo ostatních na slušné a mravní prostředí. Stejně tak je možné z praktických důvodů omezit zakrývání obličeje při vstupu do škol, u zkoušek apod., nedá-li se zařídit kontrola totožnosti jinou ženou.

6) A poslední otázka: Při rituální porážce zvířat dochází k jejich týrání, což je v naší zemi zločin. Jakým způsobem zajistíte, aby k těmto porážkám v Česku nedocházelo.

6) Porážku zvířat způsobem « dzabíha » což je jednou z podmínek pro to, aby bylo maso zařazeno mezi halál potraviny, je nařízená Bohem a praktikovali ji všichni proroci, od Abraháma přes Mojžíše , mír s nimi všemi, po Mohameda. Myslíte si, že by například prorok Ježíš, mír s ním, podporoval nějaké týrání zvířat? Můžete nalézt studie, kde vychází přeříznutí tepny a omdlení zvířat a jejích vykrvácení jako pro zvířata nejméně bolestivá metoda, v porovnání s elektrickými šoky, zabíjením úderem či střelbou. Také vycházíme z toho, že se jedná o nejlepší metodu při zbavování masa krve a celkově nejlepší kvalitu pro konzumenty. Jsme tedy rádi, že Česká republika patří k zemím, které umožňují židům a muslimům tuto metodu porážky a nevidíme v ní nic špatného. 
Podotýkáme ještě, že ideální halál porážka by neměla být ve velkochovech, ale i přesto v nich existuje jako automatizovaná (např. u drůbeže) a není zde rozdíl ve způsobu porážky – firma má jeden stroj, ne dva. Jediným rozdílem mezi halál a nehalál masem je pak to, že při spuštění stroje a jeho chodu je přítomen muslim, který vykonává potřebné úkony a při jiné směně, produkující nehalál maso, je tam nemuslim. Při jedné směně dostanou krabice nálepku halál a při druhé nikoliv. V případě boje za dobré podmínky zvířat bychom doporučili první bojovat proti továrnímu a automatizovanému zpracování masa jako takovému.

Předem děkuji za odpověď, kterou rád zveřejním, aby i ostatní lidé viděli, že nejste primitivní fanatici, za které vás veřejnost často má.

 S nadějí v srdci, Aleš Ludmil


Poznámky
*1 tímto máme na mysli manželství před Bohem, podle islámského práva šaría, zprostředkované např. v Praze IKR (Islámská komise pro rodinu), které nemá právní účinnost jako manželství podle zákonu o rodině
*2 viz Deklarace lidských práv v islámu, ke které se hlásíme
*3 viz cíle naší iniciativy, ve které se hlásíme jak k českému vlastenectví tak islámskému přesvědčení

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Islamofobie, Muslimská komunita v ČR, Společenost - islamizace se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.