Doporučujeme na e-islam: Islám, jako cesta středu

e-islam.czDoporučujeme vám k přečtení text na webu e-islam.cz zde. Stručnou forámátově upravenou ukázku přinášíme i zde:

Střední cesta islámu se odráží v mnoha podobách a aspektech tohoto náboženství. Z hlediska náboženského přesvědčení a uznávané doktríny: 

  • Islám je střední cestou mezi pověrečnými přesvědčeními přijímajícími a věřícími ve vše, bez důkazů a rozumového uchopení na straně jedné a vulgárního materializmu, který dusí a odmítá cokoli nadpřirozené, nedbaje volání lidského instinktu, kapitulace rozumu a nevysvětlitelným zázrakům, ke kterým dochází. Islám jednoduše přijímá to, pro co existuje důkaz. Alláh pravil ve významu: ***Říkají: „Nevejde do ráje nikdo kromě toho, kdo je židem či křesťanem!“ Takové je jen přání jejich; ty však rci: „Přineste mi důkazy své, jste-li pravdomluvní!*** (Bekara 2:111).

  • Islám je střední cestou mezi ateizmem, který víru v jakákoli božstva apriori odmítá, potlačujíce v sobě přirozený lidský sklon, a mezi modloslužebnictvím, uctívajícím osoby, zvířata, přírodní objekty, nebo sochy. Islám vyzývá k víře a uctívání výhradně Jediného Stvořitele, mocného nad vším stvořeným, který neplodil a nebyl zplozen, kterému nikdo není roven, který jediný přináší užitek a chrání před škodou. ***Kdo je zbloudilejší než ten, jenž vedle Boha vzývá ty, kdož jej ani do dne zmrtvýchvstání nevyslyší a kteří jsou k vzývání jejich lhostejní*** (Ahkáf 46:5)

  • Islám je střední cestou mezi materialismem, který věří jen tomu, co si může vlastními smysly osahat na straně jedné a doktrínou panteizmu, který pokládá celý vesmír za pouhou iluzi a fatamorgánu, protože neexistuje nic, nežli Bůh. ***Věru ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem nadané,  kteří vzývají Boha stojíce, sedíce i ležíce a kteří přemýšlejí o stvoření nebes a země a říkají: „Pane náš, Tys věru nestvořil toto vše pro nic za nic – sláva Tobě! Ušetři nás trestu ohně pekelného!*** (Álu ‚Imrán: 3:190-191)

  • Islám je střední cestou mezi těmi, kteří člověka vzali za božstvo a učinili z něj míru všeho, včetně morálky a zákona, na straně jedné a mezi těmi, kteří jej zcela zanedbali a připodobnili jej k peříčku unášenému náboženským fatalizmem, nebo dravým proudem ekonomických či společenských zákonitostí. Podle islámu je člověk vybraný a vyvolený služebník Boží, mající vlastní rozum a vůli, což se odráží ve skutečnosti, zdůrazněné Koránem: ***Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění; když Bohu se zlíbí postihnout něčím zlým lid některý, je nemožné to odvrátit a nebudou mít kromě Něho ochránce žádného.*** (Ra’d 13:11)

  • Islám je střední cestou mezi uctívači vlastních proroků na straně jedné a jejich odmítači a mučiteli na straně druhé. Podle islámu byli proroci lidskými bytostmi se všemi potřebami a omezeními, s tím rozdílem, že od Alláha získali Zjevení a někdy konali zázraky, z moci, kterou jim Stvořitel propůjčil: ***A odpověděli poslové jejich: „Jsme vskutku pouze smrtelníci vám podobní, avšak Bůh zahrnuje přízní svou, koho chce ze služebníků svých. Nepřísluší nám přinášet vám nějaké zplnomocnění, leda s dovolením Božím. A na Boha nechť věřící se spoléhají!***(Ibráhím 14:11)

  • Islám je střední cestou mezi těmi, kteří poznání svěřují výhradně rozumu na straně jedné a mezi těmi, kteří věří jen vnuknutím a intuici, na straně druhé.

    Islám odsuzuje slepé napodobování někoho a iracionální víru. Adresuje rozum příkazy a zákazy, chce po něm, aby vyvodil závěry. Vyzývá rozum, aby potvrdil Boží existenci a přijal to, s čím přicházeli proroci. Posel Boží (mír s ním a požehnání Boží) přímo přikázal o náboženství rozmýšlet, ne jej brát bez duše a mechanicky, zejména při recitaci Koránu, který neviděl rád přečíst za méně než tři dny, protože jinak o něm člověk nestačí přemýšlet.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Společenost - islamizace, Události - pozvánky - publikace - doporučení se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.