Islamofobie: Paradox „petice proti rozšíření práv islámu v ČR“

Z důvodu, že nám chodí dotazy na registraci islámské obce a s tím související protestní peticí, je vhodné vyjasnit některé důležité body, které mnohé lidi matou:

ministerstvo kulturyV České republice se nijak neregistrují jednotlivá náboženství, ale vyždy církve (křesťanské) a náboženské obce (různých věrouk).
Islám jako takový je předmětem osobního přesvědčení občanů a obyvatel ČR, ale osobní vyznání nějaké víry není a ani nemůže být v dnešní ČR předmětem právní úpravy a regulace. Mluvíme-li o registracích, mluvíme vždy o náboženských společnostech, které fungují jako právní subjekty, které mají své stanovy, vedení a mohou získávat zvláštní práva. V ČR je v současné době registrována jen jedna náboženská obec, která se hlásí k věrouce islámu, a to Ústředí muslimských obcí (ÚMO). Ostatní náboženské skupiny, které se v ČR hlásí k islámu, nemají buď žádnou právní subjektivitu (jako naše komunitní inicitiva „Cesta k víře pro Česko – Šaría pro Česko“) , nebo se jedná o nadace a občanská sdružení, kterých se netýká tento druh registrace a nemohou ani získat zvláštní práva jako náboženská obec.

Zmíněné ÚMO navazuje na činnost prvorepublikové Moslimské náboženské obce pro Československo s ústředím v Praze (MNO) založené roku 1934. Po útlumu oficilálního náboženského života v období komunistické diktatury byla muslimská komunita v ČR ujištěna novou demokratickou vládou v roce 1990, že „vláda bere na vědomí existenci muslimské obce a přiznává jí právo na plnoprávný náboženský život.“ Tím byla ze strany nově demokratizovaného státu formálně potvrzena akceptace islámu a náboženských práv jeho přívrženců – potvrzení náboženské svobody po sametové revoluci. Na počátku 90. let bylo založeno Ústředí muslimských obci, ale to bohužel nezískalo právní subjektivitu jako náboženská obec, protože stát neuznal právní posloupnost z doby první a druhé republiky a pro novou registraci (a získání zvláštních práv) požadoval 10 tisíc podpisů, což bylo pro řadu náboženských společností, včetně muslimů, nesplnitelné. Tato situace se změnila až s novou právní úpravou v roce 2002, kdy byl tento limit snížen na 300 podpisů a Ústředí muslimských obcí získalo registraci 1. stupně v roce 2004 a stalo se tak první islámskou, státem uznávanou, náboženskou obcí v ČR.

Nynější registrace ÚMO na 1. stupni znamená, že stát uznává tuto náboženskou komunitu, založenou na učení islámu, ale přitom této komunitě nedává zvláštní práva, pouze základní, zahrnující dnes:

  • vmuhamad ali silhavyyučovat a vychovávat své duchovní i laické pracovníky ve vlastních školách a jiných zařízeních (ne zakládat církevní školy).
  • registrovat, evidovat a zakládat různé řehole, svazy církví a náboženských společnosti (což nemá muslimská komunita zapotřebí…)
  • získat později oprávnění k výkonu zvláštních práv – viz dále:

Náboženské obce a církve mají tedy možnost požádat za určitých podmínek 2. stupeň registrace, kterým získají zvláštní práva. Podle současné právní úpravy se již nejedná pro nově registrované obce o platy duchovních a financování obce (to ÚMO nikdy ani nepožadovalo), ale nejpodstatnějšími zvláštními právy jsou možnosti uzavírání církevních sňatků, mlčenlivost duchovních (to v islámu neexistuje), vyučování náboženství na státních školách, pověření duchovních do armády, věznic, nebo zřizovat církeví školy. Získání registrace na 2. stupeň pro ÚMO je právem za splnění zákonem daných podmínek a registrace probíhá automaticky.

Lidé kolem Czech defence league (a internetové komunity Ivčrn), tedy xenofobních a rasistických radikálů, kteří jsou přímo zmiňování ve zprávě ministerstva vnitra o extrémismu, organizují petici pod názvem „petice proti rozšíření práv islámu v ČR“. Paradoxní jsou zde hned 3 věci, na které je dobré upozornit:

  1. Přestože to vypadá, že petice bojuje proti islámu, ve skutečnosti se zaměřuje jen na registraci 2. stupně jedné náboženské obce: ÚMO. Nic jiného ani nemohou dělat, protože islám jako takový není předmětem žádné registrace. Je tedy zcela zbytečné a irelevantí, že v petici zmiňují osobní zážitky bývalých muslimů, případně své názory na kázání a vnitřní fungování obce, jako například Islámské komise pro rodinu, kterou z neznalosti (nebo spíše úmyslně) nazývají paralelním právním systémem, protože to nemá s vypsaným požadavkem petice nic společného.
  2. Předmětem petice není zabránění registraci, jak by se mohlo zdát (to je nemožné, obec na ni má automaticky právní nárok), ale pouze požadavek na dodržení zákonů a řádné přezkoumání podkladů pro udělení 2. stupně registrace ÚMO. Tedy jedná se o petici ministerstvu kultury, která jen požaduje, aby ministerstvo kultury řádně pracovalo. Může to vypadat absurdně, ale je to tak. Ministerstvo musí ze zákona na každou petici odpovědět. Těžko se dočkáme jiné odpovědi, než: „…ministerstvo kultury bude pracovat pečlivě a se zřetelem na zákony ČR a o registraci rozhodovat přesně podle současné legislativy“.
  3. ÚMO reálně nepočítá s tím, že by získalo registraci 2. stupně a zvláštní práva. Přestože se někteří představitelé vyjadřují, že se o to budou pokoušet, není to otázka tohoto září ani října, jak petice straší. Je to otázka mnoha let do budoucnosti, vzhledme k nutnosti velkého počtu podpisů příslušníků náboženské obce (kolem 10 tisíc, zatímco při sčítání lidu v roce 2011 se k ÚMO příhlásilo jen 1 437 osob) a potřebných podkladů o fungování obce, které nejsou připravené. A až bude vhodná doba, obec si o tato práva požádá a ministerstvo je udělí. Petice nepetice. Navíc, muslimové, islámská osvěta, vzdělávání a komunitní život funguje i bez těchto zvláštních práv. Je to ulehčení, nic víc, islám jako takový stejně praktikujeme i dnes. Stačí uvést příklad sňatků: pro muslima je podstatné, aby byl jeho sňatek správný před Bohem. To zajistí sňatek, konaný v mešitě (např. Islámská komise pro rodinu), který ovšem nemá žádnou právní hodnotu v české legislativě. Pro muslima je ale toto ten pravý sňatek, ne nějaký papír z úřadu (který sice jasně a bez debat zakládá práva a povinnosti na tomto světě podle zákonů ČR, ale v šaría před Bohem není důkazem o sňatku v náboženské rovině). V případě přiznání zvláštních práv ÚMO by se změnilo jen to, že novomanželé nebudou muset chodit jak do mešity, tak na obecní úřad, ale bude stačit jen mešita (ovšem, bude-li chtít muslim druhu manželku, stejně mu to stát neumožní a bude se muset spokojit s manželstvím před Bohem v rovině náboženské, bez oficiálního sňatku a bez právních nároků takového manželství tak, jako dpoosud). Podobná situace je u církevních škol – česká muslimská komunita nemá v současnosti žádný plán na zakládání „církevní“ školy (církev v islámu neexistuje, je to pojem křesťanský) a i v případě registrace by žádná náboženská škola v blízké době nevznikla. Mnohem praktičtějším a již fungujícím řešením je pro muslimy v ČR posílání dětí do soukromých školek a škol, nebo jejich zřizování, místo náročné registrace církevní školy. Stejně tak není zapotřebí žádné registrace k tomu, aby probíhala výuka islámu v komunitě, na speciálních přednáškách ve školách, při exkurzích apod. Totéž se týká výdávání tiskovin, knih, brožurek… To vše je dnešní realita, která není omezována nějakou vyšší formou registrace nějaké náboženské obce,

Tedy shrunuto: petice nejen, že nesměřuje proti samotnému „působení muslimů v ČR“, jak by se mohlo na první pohled z její mediální prezentace mnoho lidí domýšlet… ale navíc petice směřuje proti něčemu, co sami muslimové nepovažují za nijak kritické a důležité. Petice vlastně bojuje proti domělému zlu a nebezpečí, jehož představu se snaží její organizátoři samotnou peticí vytvořit a bojuje tak proti větrným mlýnům. Pezentace nějaké aktuální hrozby (děsivé termíny jako naqba září 2014) jsou také zcela přehnané a nereálné, zřejmě vycházející z apokalyptických představ extrémistů z Czech defence league a Ivčrn o nějaké jejich imaginární blízké a blížící se hrozivé konfrontaci české společnosti s islámem. Připomíná to cedule v nacistickém Německu, které varovaly před Židy v alpských vesnicích, kde široko daleko žádný Žid nebyl, ale uměle vyvolaný strach z nich (a hněv) tam dolehl. Antisemitismus, zrůdná rasistická ideologie, jejíž obětí se stali Židé je podobná dnešní islamofobii. Terčem již nejsou „pejzatci“, ale „fousáči“, což nemění nic na tom, že je to stále boj proti nám, následovníkům Abraháma (jako muslimové jsme duchovními potomky Abraháma, vyznávající jeho víru v Jednoho Boha). Nepodivujeme se tedy moc, že petici podepisují lidé v některých vesnicích, kde noha muslima nikdy nevkročila a lidé mají o islámské věrouce asi tolik znalostí, jako o Leopoldeovi Hilsnerovi.

petice ivcrnNa závěr je nutné zdůraznit, že petice je občanským právem a to musíme respektovat. Výkon petičního práva je chráněn, nemůže mu v něm být nikomu bráněno a zároveň nikdo nesmí být pro jeho výkon postihován. Toto respektujme.

Dále není nutné se touto peticí více zabývat, pro její bezúčelnost. Nemusíme se obávat žádného vlivu na náš komunitní život, ani na naši dosavadní praxi. Vězte, že petice nesmí zasahovat do nezávislosti soudu, a nesmí k porušování ústavy, zákonů nebo základních práv a svobod. Žádáme tedy naše bratry a sestry, aby nám neposílali informace o této absurdní petici a aby se, s vědomím výše popsané situace, pokud možno ani nezapojovali do zbytečných debat na toto téma.

Ať Bůh vede ty, kteří otevřou své srdce víře. Ámín.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Islamofobie, Muslimská komunita v ČR se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.