Shariah Polizei Germany – jak vyvážit komunitní odpovědnost

AKTUALIZACE 6. září 2014 na konci příspěvku
3. září se objevila na internetu objevila informace o skupině, která se označuje za „Sharia Polizei Germany“. Jejich úvodní prezentace začala na internetu obrázkem s citací z Koránu. Touto citací tedy začneme i zde a připojíme vysvětlení:

Bůh pravil ***Vy [Bohabojní muslimové] jste nejlepší společenství, jenž kdy povstalo mezi lidmi; vy přikazujete vhodné, zakazujete zavrženíhodné a věříte v Boha.*** (český význam, súra 3:110)

shariah police nemeckoZ tohoto verše si můžeme odvodit, že lidé si nejsou rovni. Alespoň ne v tom, co si vyslouží za své skutky. Je si rovný hříšný zločinec a bohabojný člověk? Morálně a hodnotou svých skutků určitě ne. A v Soudný den při konečném zúčtování po smrti také ne. Můžeme to označit například za potlačování práv a vyzývání k nenávisti vůči skupině obyvatel? Určitě ne, protože to být “morálně lepší = nehřešící, slušný” nemá žádné právní následky (když ten hřích není zároveň zločinem, jako např. krádež). Jako muslimové samozřejmě věříme, že to, být věřící a bohabojný, má v pozemském životě následky – je jím požehnání v  životě a pak  odměna po smrti. Jak pravil Bůh v Koránu: ***Kdo si přeje odměny na tomto světě, tedy u Boha je odměna jak tohoto, tak i onoho světa – a Bůh slyšící je i jasnozřivý.*** a také: ***Kdokoliv zbožné skutky koná, ať muž či žena, a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího, co učinili.*** (český význam, súra 4:134 a  súra 3:97)

Totéž se týká i samotných formálních muslimů:  Nejsou si rovni ve svých skutcích. Trest a odměna (peklo a ráj), jsou pro všechny odstupňovány. Na mnoha místech ve zdrojích islámské vzdělanosti nacházíme, že nejlepší z muslimů jsou ti a ti…(Například v hadísu: „Nejlepšími věřícími ve víře jsou ti, kteří mají nejlepší chování, a nejlepší z vás jsou ti, kdo se dobře chovají ke svým manželkám.“). Je to snad povyšování se jedněch muslimů nad druhé? Ne, všichni mají stále stejná práva a povinnosti. Jenom jsou jedni lepší a u Boha nadřazení druhým svou morálkou a zbožností, ale jen Bůh ví, kdo co dělá veřejně a skrytě.

Islámské ideály jsou nejlepší, a jsme to my, kteří je musíme zachovávat a předat ostatním. Komunita, která to dělá a zachovává poselství Boží, je nejlepší komunita, která se na světě kdy objevila. Členem této komunity není každý, kdo si říká muslim, ale ten, kdo tak žije. Tedy, cílem je předávat a ne přijímat morálku a hodnoty od ostatních nemuslimů, ač by byli ve většině, ač by byli hlasitější a propagovanější. To, co můžeme a musíme přijímat jsou věci v souladu s naší vírou a ku prospěchu společnosti, ve které žijeme. Co tedy říct v reakci na vznik „Sharia Polizei Germany“ ? 

Motivace: Bůh pravil v Koránu***Kdo krásněji hovoří než ten, jenž k službě Bohu vyzývá (vyzývá k Bohu), zbožné skutky koná a prohlašuje: „Já k těm, kdož do vůle Jeho se odevzdali, patřím (vskutku patřím k muslimům!).*** (význam Koránu 41:33) Je zcela v souladu s islámskou morálkou, aby si lidé v komunitě vzájemně radili, nabádali se k bohabojnosti, varovali před zakázaným a povzbuzovali se v povoleném. Tedy: varovat před tím, že pro muslima je například zakázaný hazard a alkohol s tím, že dodají důkazy (z Koránu a sunny Proroka Mohameda, mír s ním), případně důkazy vědecké (o negativním vlivu hazardu, o zdravotní škodlivosti i malého množství alkoholu …). Prvním okruhem takovéto osvěty je rodina, poté sousedé, a poté všichni okolo nás. Důležitým efektem v osvětě je i to, že z ní má užitek především ten, kdo ji předává – to on ukazuje svým příkladem, že takovýto život je lepší – to on si sám připomíná bohabojnost a získává dobré skutky. Podmínkou samozřejmě je, že úmysly takového člověka očištěny od egoistických cílů (toužit po pochvale ostatních za své znalosti, za své činny, touha proslavit se apod.).

Provedení: Zde musíme vyslovit kritiku: Je zcela nevhodné (a nezákonné), označovat se za nějakou policii. Nápis na jejich reflexní vestě obsahuje slovo „Polizei“ a tím může vznikat dojem, že si nárokují pravomoce policie. I když se jedná o analogické označení (snad za účelem kontroverzní propagace), a tato německá iniciativa si žádné pravomoce policie ve skutečnosti nenárokuje (viz její činnost, kterou publikují), je to absolutně nevhodné označení, které může narušovat občanské soužití a porušuje zákony. sharia zonesVětšina lidí ví, že podobné osvětové akce v muslimských komunitách existují a probíhají, ale ve zcela jiném stylu – bez vymezování oblastí, bez reflexních vest, ale návštěvami, diskuzemi na ulici, jednoduchým pozváním do mešity, na přednášku, upozorněním v soukromí na nějaký prohřešek, případně všeobecně před více lidmi – tak, aby nebyl žádný muslim uveden do trapné situace, kdy by se mohl stydět za to, co právě dělá. Naopak, aby byla rada přijata, musí být mezi rádcem a ponaučeným první dobrý vztah přátelský, bez očividného nadřazování se (já mám vestu a vím – ty hřešíš a nevíš!).  I když je to pravda. V islámské šaría je dokonce pomluvou, když zmíníme ostatním nějaký pravdivý a zároveň  nelichotivý fakt o druhém muslimovi/muslimce v jeho nepřítomnosti. O tom, že takto pojatá „komunitní obroda“ funguje a rozvíjí se, jsme psali dříve zde. Tedy, můžeme říct, že sdílíme názor, který včera vyjádřil známý německý konvertita Pierre Vogel, který mimo jiné řekl:

„…jedná se o velký projekt, ale název by měl být změněn, protože to není policie, ale spíše představuje terénní sociální pracovníky, kteří pozitivně ovlivňují mládež přesvědčováním, že drogy, gamblerství, kriminalita, kuplířství atd. jsou špatné a škodlivé. Tento projekt bude nyní rozšířen i na další města v Německu… …Kriminalita mládeže mezi muslimy je příliš vysoká…“

Můžeme se tedy s čistým svědomím přidat k této radě našim bratrům a sestrám v Německu: aby šaríatskou zónu vytvořili ve svých srdcích a úmyslech, vyhnuli se porušování zákonů (ať už z nevědomosti, nebo pro vyvolání kontroverzní „reklamy“), a pokračovali ve své činnosti dál – bez vest.

AKTUALIZACE:
Tak zvaná šaría policie nepokračuje (aktivity osvěty v komunitě ano):
1) Pierre Vogel: Es gibt keine Shariah Polizei (Není žádná šaríatská policie)
2) Vyjádření samotných účastníků – na youtube

A Bůh ví nejlépe.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Společenost - islamizace, Zahraniční se štítky , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.