Připomenutí z Koránu

Připomínáme několik veršů z Koránu, přesněji řečeno jejich přibližný český význam. Pro dohledání případných souvislostí uvádíme číslo súry:verše. Také vám doporučujeme tento web , kde si můžete přečíst více z tefsíru (výklad Koránu podle souvislostí seslání verše a vysvětlením životem proroka Mohameda a jeho spravedlivých následovníků) a mnoho dalšího anglicky, arabsky, rusky či indonésky.

***Připomínej, vždyť připomenutí je užitečné!*** (87:9)

***A věru zjistíš, že lidé, kteří jsou největšími nepřáteli věřících, jsou židé, a ti, kdo k Bohu přidružují; a zjistíš, že lidé, kteří jsou největšími přáteli věřících, jsou ti, kdož říkají: „Jsme křesťané!“ A je to proto, že jsou mezi nimi kněží a mniši a že nejsou pýchou naplněni.*** (5:82)

***Rozdávejte na stezce Boží, avšak nevrhejte se do zkázy vlastníma rukama! Konejte dobré skutky, neboť Bůh miluje ty, kdož dobré skutky konají.*** (2:195)

***Rci: „Milujete-li Boha, pak mne následujte a Bůh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.“*** (3:134)

*** Kdo přesně dodržuje svou úmluvu a je bohabojný. . . vždyť Bůh miluje bohabojné.*** (3:76)

***Kolik proroků bojovalo, majíc na své straně zástupy početné? A přece neochabli na cestě Boží kvůli tomu, co je postihlo z neštěstí, ani nezeslábli a neustoupili. A Bůh miluje vytrvalé.*** (3:146)

***A Bůh jim dal odměnu v životě pozemském a ještě krásnější odměnu v životě budoucím. A Bůh miluje ty, kdož dobro konají.*** (3:148)

***Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné, kteří rozdávají almužny ve štěstí i v neštěstí a kteří krotí hněv svůj a odpouštějí lidem. Bůh věru miluje ty, kdož dobro činí*** (3:133-134)

***Bojují-li mezi sebou dvě skupiny věřících, usmiřte je! A činí-li jedna skupina z těch dvou bezpráví druhé, bojujte proti těm, kdo činí bezpráví, dokud se před rozkazem Božím neskloní! A když se skloní, usmiřte obě strany spravedlivě a buďte nestranní, neboť Bůh věru miluje ty, kdož jsou nestranní!*** (49:9)

***Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich, neboť Bůh věru miluje poctivé.*** (60:8)

***On je ten, jenž vzniknout všemu dává a návrat působí. On odpouštějící je, láskyplný, Pán trůnu slavený, uskutečňovatel toho, co jemu se zlíbí.*** (85:13-16)

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Společenost - islamizace, Události - pozvánky - publikace - doporučení se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.