Islámská výzva

***Bůh stvořil nebesa i zemi jako skutečnost, aby mohl odměnit duši každou za to, co si vysloužila; a nebude jim ukřivděno.*** (45:22)

***Bůh stvořil nebesa i zemi jako skutečnost vážnou a věru je v tom znamení pro věřící.**(29:44)

Co byste si pomysleli o člověku, který by tvrdil, že nějaký předmět vznikne sám od sebe? Na ulici se objeví auto, které nebylo vytvořeno z materiálů a nebylo úmyslně a účelně někým sestaveno? A poté by tvrdil, že akce a reakce nejsou provázány? Tedy, že se nějaký předmět dá do pohybu bez impulzu, že se jakkoli změní bez podnětu? Že ono auto se dá do pohybu bez působení nějaké síly, změní směr, změní barvu zničehonic? Nebo, že se někdo z lidí nenarodil jako výsledek spojení dvou pohlavních buňek svých rodičů? Nebo, že viditelné světlo ve dne existuje samo od sebe a střídání dne a noci nevychází jako reakce z jiných akcí pohybu planet? A že ony planety vznikly samy od sebe, bez působení sil, či jiného impulzu? Budeme považovat taková tvrzení za logická? A vztáhneme-li to na hmotu a celý svět, vznikl sám od sebe, bez podnětu? Vděčíme za svou existenci a existenci celého světa sami sobě?

Tady je slavná koránská otázka: ***COŽPAK Z NIČEHO BYLI STVOŘENI, ČI SAMI JSOU STVOŘITELI ?***
(ve významu Koránu súra 52:35)

***Ti, kdož uvěřili a nepotřísnili víru svou nespravedlností, ti jsou v bezpečí a po správné cestě kráčejí.“ A toto jsou důkazy Naše, jež dali jsme Abrahamovi proti lidu jeho. My pak povyšujeme na stupních, koho chceme, a Pán tvůj je věru moudrý, vševědoucí. A darovali jsme Abrahamovi Izáka a Jakuba a vedli jsme oba cestou pravou; a již předtím jsme tak vedli Noema a z potomstva jeho Davida, Šalomouna, Jóba, Josefa, Mojžíše a Áróna. A takto My odměňujeme ty, kdož dobré konají. A vedli jsme Zachariáše, Jana, Ježíše a Eliáše – ti všichni patří k bohabojným -, a Ismaela, Elišu, Jonáše a Lota a vyznamenali jsme všechny nad lidstvo veškeré a také některé z jejich předků, potomků a bratrů a vyvolili jsme si je a uvedli jsme je na stezku přímou. Hle, toto je vedení Boží, On vede jím, koho chce ze služebníků Svých. Však kdyby byli přidružovali, marné by bylo to, co konali. A toto jsou ti, jimž dali jsme Písmo, moudrost i prorocké poslání. Jestliže tihleti dnes v to neuvěří, pověříme tím lid jiný, jenž nebude nevěřící. A toto jsou ti, jež Bůh správně vedl – jdi tedy po správné cestě jejich! Rci: „Nežádám za to od vás odměnu žádnou, vždyť toto je pouze připomenutí lidstvu veškerému!*** (6:80-90)

***Což neuvažovali ve svých duších, že Bůh stvořil nebesa a zemi i vše, co je mezi nimi, nejinak než jako skutečnost a na lhůtu stanovenou? Však většina lidí v setkání s Pánem svým nevěří.*** (30:8)

***Stvořili jsme nebesa i zemi a vše, co je mezi nimi, jen jako skutečnost vážnou a na lhůtu stanovenou, avšak ti, kdož neuvěřili, se odvracejí od toho, před čím jsou varováni.*** (46:3)

***Vskutku je ve stvoření nebes a země, ve střídání noci a dne, v lodi, jež pluje po moři s tím, co užitečné je lidem, ve vodě, již Bůh z nebe sesílá a kterou znovu oživuje zem po smrti její – a na ní všechna zvířata se rozptylují – a v pohybu větrů a oblacích podrobených mezi nebem a zemí – v tom všem jsou věru znamení pro lid rozumný.***(2:164)

Vězme, že:

1) Každý člověk má dar života, jako velkou Boží přízeň a nejen to, má také obrovský dar osobní svobody rozhodovat mezi dobrým a zlým.
2) Každý člověk se rodí svobodný, bez hříchu a připravený být muslimem. Jediné, co člověka oddělouje od poznání Boha je neznalost.
3) Člověk je muslimem, když vstoupí do islámu. Nezáleží na původu, barvě pleti, bohatství, zemi původu. Islám je stav, kdy člověk pokorně uzná dar života a autoritu Boha – Stvořitele, Jediného a Jedinečného, Věčného, kterému není nic rovno ani podobno.
4) Věčný život v ráji a možnost Boží milosti je možnost pro každého, kdo otevře své srdce a bude upřímně hledat smysl života a usilovat o dobré skutky v tomto krátkém pozemském životě. Islám je univerzální uznání Boha. Nedá se omezovat místem ani časem. Víra v Boha se neomezuje hranicemi, ani kulturami, ani historickými dobami. Nikdo nemůže nikomu zabránit v tom, být muslimem. Bůh vede správnou cestou, koho chce.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Společenost - islamizace. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.