Povinná modlitba – Salát

Rituální modlitba je povinná část uctívání každého muslima, muže či ženy. Alláh nařídil Muslimům vykonat modlitby s povinností a perfektností. Nařídil je Muslimům v pěti stanovených časech. Posel Boží (s) se zmínil o modlitbě hned po dvou svědectvíiIslámské víry. Proto, ti jenž nekonají modlitby vůbec a nikdy jsou nevěřícími, zatímco ti, jenž je nedodržují a berou je na lehkou váhu jsou hříšníky.

Účinky modlitby
Modlitba má neskutečně velikou důležitost a její provedení přináší velikou odměnu u Boha. Dodržení pěti modliteb na čas je ten nejlepší skutek s kterým Alláh odstraňuje špatné skutky. Jedním z pilířů Islámu jak se Prorok, nechť mu Bůh žehná, zmínil ve věrohodném hádisu je právě modlitba (salát). V Den Soudný, první věc, na kterou se bude Boží služebníky Alláh ptát, budou jejich modlitby. Pokud je vykonali spořádaně, věnovali jim žádanou pozornost a koncentraci, jejich zbývající skutky budou Alláhem přijaty.

Časy modliteb
Je zde pět denních povinných modliteb, které stanovil Alláh jako povinnost každému Muslimu, muži či ženě. Alláh říká: „A když končíte modlitbu, vzývejte Boha vstoje, vsedě i vleže! A jste-li v bezpečí, dodržujte modlitbu, neboť modlitba je pro věřící předepsána v čas stanovený!“ (4:103)

1) Fadž, nebo-li brzká ranní modlitba za úsvitu, sestává se ze dvou rakkáh (modlitbních cyklů). Její interval začíná od rozbřesku (obvykle hodinu, hodinu a půl před východem slunce, podle lokality) a končí samotným východem Slunce.

2) Dzuhr, polední modlitba, sestává se ze čtyř rakkáh.Inerval pro tuto modlitbu začíná jakmile Slunce přešlo jeho zenit (polední vrchol) a trvá do pozdního odpoledne.

3) Asr, pozdně odpolední modlitba, sestává se ze čtyř rakkáh. Začíná v polovině doby mezi polednem a západem slunce, až do západu Slunce.

4) Maghrib, nebo-li modlitba západu Slunce, sestává se ze tří rakkáh. Jeho čas začíná ihned když Slunce zapadlo a končí, když je nebe kompletně tmavé.

5) Išá, nebo-li noční modlitba, sestává se ze čtyř rakkáh. Začíná, když nastane úplná tma a trvá do poloviny noci. Polovina noci nemusí být zrovna půlnoc (12.00). Spíše je to polovina mezi západem a východem Slunce.

Jaké jsou podmínky modlitby

Je devět podmínek pro správnou modlitbu
Islám, modlitba nemůže být přijata od nevěřícího
Duševní zdraví, není to povinnost pro mentálně nemocného člověka
Věk, není povinnost pro děti, až dosáhnou věku uvážení
Velká a malá očista, malou očistu splňuje wudu, velkou očistu celková koupel (při velké nečistotě)
Čistota oblečení
Zakrytí aury (část těla, která musí být zakryta), modlitba není přijata od patřičně neoblečeného člověka
Provádění ji v předepsaném čase, modlitba nebude přijata před dobou jejího určení
Tváří ve směru Qiblah (ke Ka´abě)
Záměr, který se nachází v srdci, to je rozhodnutí (odhodlanost) vykonat modlitbu

Co když nedodržíme některé zěchto podmínek?
Vynechání některé z těchto devíti podmínek, ať už záměrně či neúmyslně, ruší modlitbu a nebude přijata. Samozřejmě, pokud není vyjímka, která se řídí pravidly Božího zákona.

Jaké jsou pilíře modlitby?
Existuje čtrnáct podmínek modlitby:
Stání (pouze v povinné modlitbě) (a pro schopného)
Pronášet počáteční takbeer ( Allahu Akbar)
Recitování súry Al-Fatiha v každém Raka´a
Rukú (úklon)
Zvednutí se z úklonu
Postavit se hned po úklonu
Sudžud (úklon na zem)
Zvednutí se ze sudžud
Sezení mezi dvěma sudžud
Klid během provádění všech pilířů modlitby
konečný Tašahud
Tasleem (ukončit modlitbu slovy assalamu aleykum wa rahmatullah)
sezení během pronášení Tašahud a Tasleem
Plnění pilířů modlitby ve správném pořadí

Co když vynecháme některý zěchto pilířů?

Vynecháním některé z těchto čtrnácti podmínek, ať už úmyslně či zapomeneme, ruší modlitbu a není přijata.Samozřejmě, pokud není vyjímka, která se řídí pravidly Božího zákona

Jaké jsou povinné úkony modlitby?
Je osm povinných úkonů modlitby:
Pronášet všechny „Takbeer“, ostatní po zahájení prvního
Pronášet „Subhána rabbiyal ´el Adhím“ alespoň jednou v Rukú
Pronášet „Subhána rabbiyal ´alaa“ alespoň jednou v Sudžud
Pronášet „Sami ´alláahu liman hamidah“ po stoupnutí z Rukú (v případě toho, který vede modlitbu, nebo modlí sám)
Pronášet „Rabbanáa wa lakalhamd“ po zvednutí se z Rukuu (v případě toho, který vede modlitbu, modlí se sám, nebo se modlí ve shromáždění)
Mezi dvěma sudžud pronést: „rabbighfir li, rabbighif li“ (ó můj Pane, odpusť mi)
První Tašahud
Sezení v průběhu prvního Tašahud.

Co když vynecháme jeden z těchto povinných úkonů?

Pokud některý z těchto osmi povinných úkonů zapomeneme nebo vynecháme, měli bychom to kompenzovat dvěma opravnými sudžud.

Které činnosti ruší modlitbu?

Konání některých z následujících činností ruší modlitbu:
záměrně jíst či pít
hlasitý smích
zanedbávání pořadí modliteb, jako např. modlit se asr před modlitbou dhuhr
nestát čelem ve směru Qiblah
větry nebo jiné další  činnosti, které ruší wudú´
nadměrný pohyb
předcházení Imáma (ten, který vede modlitbu)


Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy