Půst v měsíci Ramadánu – Sawm

Význam slova Sawm a Ramadán:

Jazykově znamená sawm „naprosté zdržení se něčeho“.
Ramadán je název jednoho ze 12 měsíců lunárního kalendáře.  Jazykově je kořen slova R-M-D který dává vzniknou slovům s významem „žár, horko, rozpálení“. Existují dva výklady významu. První, že Ramadán „spaluje hříchy postícího se“. Druhý, že první Ramadán proběhl v horkém létě (a od té doby prochází různými ročními obdobími, jelikož lunární kalendář nesouvisí s ročními obdobími a pohybem Země kolem Slunce jako gregoriánský kalendář, ve kterém např. prosinec vychází vždy na zimu a dobu zimního slunovratu. Naopak měsíce islámského kalendáře se pojí k fázím Měsíce. Nový měsíc začíná, když se na obloze objeví nový Měsíc.)


Důkazy pro povinnost Ramadánu:

Alláh učinil půst tento měsíc, čtvrtým pilířem islámu, jak říká: „Postním měsícem je měsíc Ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí! Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později; Bůh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Boha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“ (Bekara:185)

Bylo vyprávěn hadís v obou sbírkách Sahíh (Sahíhu l-Buchárí, sv. 8; Sahíh Muslim, sv. 16) od Ibn Omara, že Prorok (s) řekl: „Islám je postaven na pěti (pilířich): svědectví, že není boha kromě Alláha a že Muhammed je poslem Alláha, modlitba, zekát, půst v Ramadánu a Hadždž k domu (Ka’ba).“


Přednosti (charakteristika) měsíce Ramadánu a důkazy pro ně z Koránu a sunny:

1. Alláh zjevil v tomto měsíci Korán, jak říká ve verši citovaném výše: „Postním měsícem je měsíc Ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení.“

 2. Alláh vložil do tohoto měsíce lejletu l-kadr (tzn. noc úradku), jež je lepší než tisíc měsíců, jak Alláh říká: „Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku. Víš ty vůbec, co je to noc Úradku? Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší, v ní podle Pána svého dovolení andělé a duch sestupují kvůli každému zjevení. A až do východu jitřních červánků je mír v ní“. (Kadr:1-5) a „Věru seslali jsme je, abychom byli varovateli, v noci požehnané,“ (Duchán:3)

Tj. seslali jsme Korán požehnané noci (tj. noc úradku) v měsíci ramadánu,  9. měsíci islámského lunárního kalendáře), abychom byli varovateli lidstva, těch kteří budou trápeni, těch kteří neuvěřili v Jedinost Pána všech světů a výlučnost v uctívání.

Alláh požehnal Ramadán s lejletu l-kadr. Vysvětlení této požehnané noci bylo súrou al-Kadr odhaleno. Existuje též mnoho hadísů, které o ní hovoří, jako hadís Abú Hurejry, který vypráví: „Posel Alláha (s) řekl: „Přišel k vám Ramadán, požehnaný měsíc, ve kterém Alláh přikázal půst, během kterého se brány nebes otevírají a brány pekla jsou zavřeny, a vzpurný šejtani jsou sputani řetězi . V něm je noc, která je lepší než tisíc měsíců, a je zbaven dobra ten kdo si ho odpírá. “ Vyprávěl an-Nesá´í (hadís č. 2106) Ahmed (hadís č. 8769), klasifikovány jako sahíh al-Albáním v Sahíhu t-Terghíb (hadís č. 999).

Abú Hurejra řekl: „Posel Alláha (s) pravil: „Každý, kdo tráví lejletu l-kadr v modlitbě z víry a v naději na odměnu, tomu budou odpuštěny jeho předchozí hříchy.“ Vyprávěl al-Buchárí (hadís č. 1910) a Muslim (hadís č. 760).

3. Alláh učinil půst v Ramadánu a trávení jeho nocí v modlitbě ve víře a v naději na odměnu, prostředkem k odpuštění hříchů, jak bylo prokázáno v obou sbírkách Sahíh (al-Buchárí, hadís č. 2014; Muslim, hadís č. 760) z hadísu od Abú Hurejry, podle něhož Prorok (s) řekl: „Každému, kdo se postí Ramadán s vírou a v naději na odměnu, budou jeho předchozí hříchy odpuštěny.

Al-Buchárí (hadís č. 2008) a Muslim (hadís č.174) také vyprávěli od Abú Hurejry, že Prorok (s) řekl: „Kdo tráví noci Ramadánu v modlitbě s vírou a v naději na odměnu, tomu budou jeho předchozí hříchy odpuštěny.

Muslimové se jednomyslně shodli, že je sunnou modlit se kijám (tj. noční modlitbu) v noci Ramadánu. An-Newewí řekl, že to, co je míněno modlitbou kijám v Ramadánu je právě modlitba teráwíh, jinými slovy, že dosáhneme toho, co je míněno kijám o modlitbě teráwíh.

4. V tomto měsíci Alláh otevírá brány ráje a zavírá brány pekelné, řetězy spoutá šejtány, jak je uvedeno v obou sbírkách Sahíh (al-Buchárí, hadís č. 1898; Muslim, hadís č. 1079), z hadísu Abú Hureyry který řekl, že Posel Alláha (s) řekl: „Když přijde Ramadán, brány ráje jsou otevřeny a brány pekla jsou zavřeny a ďáblové jsou spoutáni.

5. Každou noc Alláh zachraňuje lidi od ohně – pekla.
Imám Ahmed vypráví  (Musned Ahmed,5 / 256) hadís od Abú Umámy, kde Prorok (s) říká: „Alláh pří každém přerušení půstu propouští.“ Al-Munzírí na jeho isnádu neshledal nic špatného a hadís byl klasifikován jako sahíh al-Albáním v Sahíhu t-Terghíb (hadís č. 987).

Al-Bazzaar (Kešf, str. 962) vyprávěl, že Abú Sa’íd řekl: „Posel Alláha (s) řekl: „Alláh Požehnaný Vznešený, propouští každý den a každou noc …,to jest v ramadánu….,každému muslimovi, každý den a noc odpoví na jeho prosby.

6.  Půst v Ramadánu je prostředkem k pokání za hříchy spáchané od posledního Ramadánu, tak dlouho dokud se vyhýbáme velkým hříchům. Bylo prokázáno v Sahíh Muslim (hadís č. 233), že Prorok (s) řekl: „Pět denních modliteb, od pátku do pátku a od jednoho Ramadánu do druhého, mezi tim odpouští hříchy, kterých se dopustime, pokud se vyhneme velkým hříchum.

7. Půst v Ramadánu odpovídá půstu deseti měsíců, jak je uvedeno v hadísu v Sahíh Muslim (č. 1164) vyprávěném Abú Ajjúbem al-Ansárím: „Každý, kdo se postí Ramadán, pak přidá, šest dní Šewwálu, jako by se postil po celý rok.“ Ahmed (Musned Ahmed, hadís č. 21906), vyprávěl, že Prorok (s) řekl: „Kdo se postí Ramadán, tak tento měsíc je jako deset měsíců, a půst šest dnů po přerušeni půstu dokončuje rok.

8. Ten, kdo se modlí kijám v Ramadánu s imámem, dokud nezkončí, bude mu zapsáno, že strávil celou noc v modlitbě, podle hadísu vyprávěného Abú Dawúdem (č. 1370) a dalšími na autoritu Abú Zarra, že Posel Alláha (s) řekl: „Kdo se modlí kijám s imámem, dokud neskončí, bude to pro něj zaznamenáno, jako že strávil celou noc v modlitbě.“ Klasifikovány jako sahíh al-Albáním (Salátu t-Teráwíh, str. 15).

9. ‚Umra (malá pouť) v Ramadánu je stejná v odměně jako hadždž. Al-Buchárí (hadís č. 1782) a Muslim (hadís č. 1256) vyprávěli, že Ibn ‚Abbás pravil: „Posel Alláha (s) řekl ženě z Ansár: „Proc jste nejela na hadždž s námi?“ Ona řekla: “ Máme jen dva velbloudy, které použivame pro přiváděni vody. “ Její manžel a syn odešli na hadždž na jednom velbloudu, a druhého nechal pro ni, používat pro přiváděni vody. On řekl: „Když přijde Ramadán, jděte na ‚umru, ‚Umra v Ramadánu je jako hadždž.“ Podle hadísu vyprávěného Muslimem je „stejná, jako učinit hadždž se mnou,“ tj. jako provést hadždž s Prorokem (s).

10. Je sunnou provozovat i’tikáf v Ramadánu, protože Prorok (s), vždy, jak to bylo vyprávěno v hadíse od ‚Á´iše, trávil posledních deset dní Ramadanu v i’tikáfu, než zemřel, poté i jeho manželky prováděli i’tikáf po něm. (Vyprávěl al-Buchárí, hadís č. 1922; Muslim, hadís č. 1172).

11. Je mustehab (tj. je velmi vhodné), v Ramadánu hojně číst Korán. Můžete číst Korán spolu s přednesem, někomu jinému, s tím, že někdo jiný bude přednášet vám. Důkazem je skutečnost, že Džibtíl chodíval za Prorokem (s) každé noci v Ramadánu a přednášel s ním Korán. Vyprávěl al-Buchárí (hadís č. 6) a Muslim (hadís č.  2308). Čtení Qur’ánu je oblíbeno obecně, v Ramadánu tím spíše.

12. Je oblíbeno v Ramadánu nabídnout iftár (tj. přerušení půstu) těm, kteří se posti, protože hadís  Chálid ibn Zejd al-Džuhení řekl: „Posel Alláha (s) pravil: „Kdo dá iftár někomu, který se postí, bude mít odměnu jako on, aniž by to v nejmenším zmenšilo odměnu postícího.“ Vyprávěl at-Tirmízí (hadís č. 807) Ibn Mádža (Hadís č. 1746). Zpráva je kvalifikována jako sahíh al-Albáním v Sahíhu t-Tirmízí (hadís č. 647).


Další příbuzná témata:

Půst těhotných a kojících žen
Půst dětí
Modlitba teráwíh
Co ruší a co neruší půst (o žvýkačkách, zubních pastách, kapkách do nosu…)


Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy