Ráj (dženna)

Ráj je radostným místem pobytu, který Alláh připravil pro spravedlivé věřící (po smrti a Soudném dni), kteří uctívají jen Jeho Samotného, kteří jsou upřímní a kající. Víra v ráj je nezbytnou součástí islámské věrouky. Nemůžeme si představit jak radostný život je v Ráji ač se snažíme jak chceme. „Boží posel Mohamed prohlásil: ‚Bůh říká: „připravil jsem pro mé dobré služebníky, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co do srdce člověka dosud nevstoupilo.“‘ Pro poctivé je zde nádherné místo posledního pobytu – zahrady věčnosti, jejichž dveře budou vždy otevřeny. V nich budou řeky nepomíjící vody, řeky mléka jehož chuť se nikdy nemění, řeky vína, lahodného k pití a řeky čistého medu. V nich jsou pro ně ovoce různých druhů a odpuštění jejich Pána. Alláh se zmínil o mnoha dalších věcech Ráje, ale nejdůležitější je, jeho nekonečnost. Toto je největší ocenění.:

„A v ten den budou tváře jiných blažené, úsilím svým potěšené, v zahradě vyvýšené, kde neuslyší tlachání plané; v ní prameny jsou proudící a pohovky zvýšené a poháry rozestavené a podušky v řadách vyrovnané a drahé koberce rozprostřené.“ (Zahalující: 8-16)


Je Ráj fyzický nebo duševní?

„Ráj, Peklo a vše co je po smrti správně spadá do kategorie zvané al-ghajb (nepoznatelné). Alláh nám říká v Koránu, že opravdoví věřící jsou ti „kteří v nepoznatelné věří“ a „pevně jsou o životě budoucím přesvědčeni“ 2:2,4 (výklad významu veršů Koránu). Podle toho věříme v existenci světa, který není okamžitě viditelný, jelikož byl před námi zastřen. Skutečnost tohoto světa přesahuje hranice materiálního světa, který nás obklopuje. I přesto že byly před námi ukryty v tomto přítomném stavu naší existence, zajisté jim budeme vystaveni v pozdějším stupni našich životů, příklad po smrti.

Skutečnosti příštího světa jsou mimo lidské poznání. Jinak vyjádřeno, nemůžeme se k nim dostat a nebo o nich něco vědět skrze obyčejné způsoby vnímání nebo zdroje vědomostí, které jsou k nám k dispozici jako odůvodňování, zkušenost, experimentální studie, pozorování a analýzy. Přestože jsou takovéto nástroje a metody skutečně užitečné pro získávání vědomostí pozemského světa, jsou jednoduše nepoužitelné a zbytečné co se týče realit oného světa. Lidé dělají závažné chyby, pokud se snaží používat takovéto nástroje nebo metody ke spekulaci o takovýchto skutečnostech. Toto chování není však vůbec rozdílné od chování hlupáka, který se snaží zvážit horu na váhách určených pro zlato.

Protože nemůžeme použít výše uvedené metody k poznání skutečností, které správně patří do oblasti ghajb, jedinou bezpečnou metodou k získání jakýchkoliv vědomostí o něm je pouze skrze božské zjevení. Korán, podle toho co se říká, je nejvěrohodnější z takovýchto zjevení a proto je nejspolehlivější zdroj vědomostí, které máme ve svých rukou. Pak přichází sunna nebo věrohodné tradice přenesené od proroka, nechť mu Alláh požehná a dá mír, které dále rozvinují slova Koránu.

Korán a hadís poskytuji dostatečné podrobnosti o charakteru Nebe (Ráje) a Pekla, ale zatímco čteme tyto detaily, musíme být vždy na pozoru před sklonem činit nadměrné srovnávání mezi věcmi dvou světů, těch pozemského světa a těch oného světa. Takovéto popisy oného světa ve zdrojích, musí být správně pochopeny jako odkazy na prožitky sféry, které nám nejsou přístupny a které jsou nesrovnatelné v jejich esenci; protože nástroje a jazyky pozemského světa jsou naprosto limitované v možnostech a proto nedostatečné v popisu nepopsatelného. Proto Ibn ‚Abbas, inspirováný komentátor Koránu, je zaznamenán říkajíce o Džannah (Ráji), „Není zde nic, kromě slov, z tohoto světa v oném!“  V tomto duchu musíme hovořit o skutečnostech zkušeností Ráje.

Když se podíváme do Koránu a Sunny můžeme usoudit následující ze zkušeností Ráje:

„A budou mezi nimi kolovat zlaté nádoby i poháry a budou mít všeho, po čem duše touží a co očím lahodí; a tam budete nesmrtelní.“ 43:71 (výklad významu Koránu) a „Žádná duše neví, co z radostí skryto je pro ně odměnou za skutky jejich.“ 32:17 (výklad významu Koránu)

Jak je zminěno výše, Prorok (s) řekl: ‚Bůh říká: „připravil jsem pro mé dobré služebníky, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co do srdce člověka dosud nevstoupilo.“

Ve světle zmíněného, můžeme bezpečně vyvodit, že ti, kteří říkají, že je Ráj pouze duševní nebo intelektuální v jeho charakteru jsou vinni z vykonání činu nejzákladnější arogance, jelikož předstírají, že to ví lépe než samotný Stvořitel. Proto, raději než vykonat takovéto nehorázné chyby, dáváme přednost pokoře před zjevením a odmítáme spekulovat nad záhadami oného světa našim uvažováním. Vyvoďme z toho tedy: Zkušenost Ráje jak je popsána v Koránu a sunně zahrnuje celkového člověka, včetně fyzických, intelektuálních a duševních schopností. Neboť Ráj je kde jsou všechny možnosti materializovány v nekonečné dokonalosti a dokonalým způsobem. Zatímco radosti tohoto světa jsou více méně zhanobeny nedokonalostí a pomíjivostí, radosti Ráje jsou nekonečné; kdežto radosti tohoto světa jsou vždy následovány nebo jim předchází bolest a utrpení, radosti Ráje jsou čisté, nepopsatelné blaho.


Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy