Rituální očista – Wudú´, Ghusl, Tejammum

CO JE TO WUDÚ´?

Wudú´ je očista čtyř částí těla čistou vodou: a to rukou, obličeje, hlavy a nohou s úmyslem provedení očištění jako akt uctívání (ne pouze umytí). Tato očista je povinná před provedením modlitby, obcházením Ka´aby (tawaf) a dotýkání se Koránu. Jinak jsou tyto druhy uctívání neplatné.

Jak se provádí wudú´?
Vyslovit Bismilláh (ve jménu Alláha) بسم الله
umyjte ruce až po zápěstí třikrát
vypláchněte ústa a nos (vtáhnout vodu dovnitř pravou rukou a pak ven rukou levou) třikrát
omyjte celý obličej třikrát
umyjte ruce až nad lokty třikrát, začíná se pravou stranou
otřete hlavu včetně uší zevnitř i zvenku
umyjte nohy až nad kotníky třikrát, začíná se pravou stranou

Kompletní popis vykonání wudú´ zahrnující i praxi Mohameda (s)

Zde jsou shrnuty základní i dobrovolné úkony, jako po vzoru Prorokovy (s) rituální očisty.
1. Mít úmysl vykonat očistu jako čin uctění Alláha. Záměrem nemusí být vysloven, ale
měl by být na paměti během vykonávání očisty.
2. Vzpomenout Alláha na začátku očisty pronesením: „Bismilláh” (ve Jménu Alláha).
3. Umytí rukou třikrát po zápěstí, během čehož jsou ruce promnuty a voda může stékat
mezi prsty.
4. Vypláchnutí úst třikrát – ideálně i s použitím dřívka na čištění zubů (tzv. miswáku)
nebo prstů k umytí zubů a dásní. Prorok (s) zdůraznil důležitost mishwáku slovy: „Kdyby to nebylo pro mou ummu ztížením, nařídil bych jim používat miswák při každé očistě.”
5. Vyčištění nosních dírek třikrát, vdechnutím vody dovnitř a ven.
6. Omytí celého obličeje s použitím obou rukou od vlasové linky čela směrem dolů po
bradu a od jednoho ucha k druhému.
7. Umytí paží třikrát až po lokty, nejdříve pravou, pak levou paži. Paže by měly být
během čištění promnuty.
8. Přejít navlhčenými rukama od čela dozadu přes temeno hlavy až k týlu a zpět k čelu.
Krk se neočišťuje.
9. Pomocí palce a ukazováku bez dalšího namáčení promnout ušní boltce a okolí.
10. Umytí obou chodidel až po kotníky třikrát, nejdříve pravou, pak levou nohu. Během
namáčení se chodidla promnou a voda protéká mezi prsty.

PRAVIDLA PRO OTÍRÁNÍ PONOŽEK
1. Pokud někdo přeruší očistu, může si otřít mokrou rukou ponožky, místo toho, aby si
umýval obě nohy, a obnovit tak svou očistu pod podmínkou, že ponožky byly nasazeny na
nohy po první očistě, která byla následně porušena.

PODMÍNKY WUDÚ‘ (ABDESTU, RITUÁLNÍ OČISTY)
1. Islám (Osoba vykonávající očistu je muslim)
2. Duševní zdraví
3. Být při vědomí
4. Úmysl (arab. an-níjja). Úmysl nemusí být vysloven, ale je držen v mysli během wudú‘.
5. Předchozí očištění se od moči či exkrementů s použitím vody (istindžá), kamene nebo
kapesníku (istindžár) a také očista od všech dalších nečistot.
6. Užití čisté a povolené vody.
7. Ujistit se, že vodě není zabráněno dotknout se kůže.
Lidé s fyziologickými problémy častého mimovolního úniku moči (inkontinence), plynatostí
nebo krvácením by také měli před modlitbou vykonat wudú‘. Očista u nich není porušena, i
pokud by jejich fyziologické problémy přetrvaly i během modlitby.

CO RUŠÍ WUDÚ‘
Osoba zůstává ve stavu wudú‘, pokud neproběhne následující:
1. Vypuštění exkrementů, moči nebo větru. Po vykonání vzpomenutého je povinností
osoby odstranit před vykonáním wudú‘ z povrchu těla nečistoty. Pro tento účel má být
používána čistá voda. Ta může být nahrazena suchými předměty, jako jsou kameny, suché
dřevo nebo kapesník… Osoba se musí ujistit, že nic z nečistoty nezůstane na jejím těle nebo
oblečení.
2. Pokud člověk trpí zdravotními obtížemi, které mají za následek stálé znečišťování těla,
stačí vykonat wudú‘ pouze jednou těsně před začátkem modlitby. Wudú‘ takto nemocných
lidí bude pokládáno za splněné, přestože výše popsané problémy nastanou i v čase samotné
modlitby.
3. Jedení velbloudího masa
4. Spánek
5. Ztráta vědomí omdlením, či ztrátou příčetnosti
6. Přímý a záměrný dotýk ruky na pohlavní orgány, aniž by mezi nimi a rukou bylo
oblečení


KDY JE NUTNOST VYKONAT GHUSL (KOUPEL CELÉHO TĚLA)
1. Po výronu semene.
2. Po pohlavním styku.
3. Žena vykoná ghusl po ukončení menstruace
4. nebo 40 dní po porodu.
5. Poté co nevěřící přestoupí na islám.
6. Muslimský nebožtík musí být po smrti umyt.

JAK VYKONAT GHUSL
Povinné i dobrovolné úkony ghuslu jsou zachyceny tak, jak je prováděl Prorok (s):
1. Mít úmysl vykonat ghusl a pronést: Bismilláh.
2. Umýt třikrát obě ruce po zápěstí.
3. Umýt pohlavní orgány.
4. Vykonat wudú‘, jak bylo popsáno výše, kromě mytí nohou, které bude vykonáno
později.
5. Přelít vody přes hlavu třikrát spolu s masírováním hlavy.
6. Polití celého těla, nejprve pravou, pak levou část. Všechny části těla musí být
namočeny, včetně uší, podpaží, meziprstí, prstů u nohou, pupíku atd.
Pokud je vody nedostatek, protože musí být šetřena na pití či vaření, může být místo ghuslu
vykonán tejemmum.


POUŽITÍ ZEMINY K OČISTĚ (AT-TEJEMMUM)
At-tejemmum je náhradní rituální očista za pomoci čisté hlíny, kamene nebo písku.

JAK VYKONAT AT-TEJEMMUM
1. Osoba musí mít úmysl vykonat at-tejemmum.
2. Plácne do zeminy dlaněmi rukou.
3. Protře obličej oběma rukama zaráz.
4. Poté osoba levou rukou otře svou pravou až po zápěstí. A potom pravou rukou otře
levou až po zápěstí.

 


Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy