Víra v anděly

Víra v anděly je považována za jeden z pilířů víry islámu.

1. DŮKAZY O JEJICH EXISTENCI

Alláh řekl v Koránu: „Uvěřil posel v to, co od Pána jeho mu bylo sesláno, a uvěřili všichni věřící v Alláha, anděly Jeho i Písma Jeho i posly Jeho – a My neděláme rozdíl mezi posly Jeho – a řekli: „Slyšeli jsme a uposlechli jsme; o odpuštění Tvé prosíme, Pane náš, a u Tebe je konečný cíl náš!“ (Korán ve významu 2:285)
„Zbožnost nespočívá v tom, že obracíte tváře své směrem k východu či západu, nýbrž zbožný je ten, kdo uvěřil v Alláha, v den soudný, v anděly, Písmo a proroky a rozdává z majetku svého bez ohledu na lásku k Němu příbuzným, sirotkům, nuzným, po cestě (Alláha) jdoucímu, žebrákům a na otroků vykoupení, a ten, kdo modlitbu dodržuje a almužnu udílí. A zbožní jsou ti, kdož úmluvy své dodržují, když je jednou uzavřeli a v protivenství, v neštěstí a v dobách násilí jsou trpěliví – to jsou ti, kdož víru pravou mají, a to jsou bohabojní.“ (Korán ve významu 2:177)

Prorok Muhammad (s) odpověděl Džibrílovi (Gabrielovi) na otázku ohledně víry následujícím způsobem: „Je to víra v Alláha, Jeho anděly, Jeho knihy, Jeho posly, Poslední (Soudný) den, víra v osud (qadar), ať dobrý či špatný.“ (hadís zaznamenal Muslim)

Každý, kdo popírá existenci andělů, je považován za nevěřícího (káfira) a v jeho srdci je nevíra (kufr). Alláh Vznešený řekl v Koránu: „Vy, kteří věříte! Věřte v Alláha i Jeho posla, v Písmo, které seslal poslu Svému, i v Písmo, které seslal již předtím. A kdo nevěří v Alláha a Jeho anděly a Jeho Písma a Jeho posly a v den soudný, ten zbloudil zblouděním dalekým.“ (Korán ve váznamu 4:136)


2. CHARAKTERISTIKA ANDĚLŮ

Andělé jsou součástí neviditelného světa (‘álam al-ghajb), a tak nejsme schopni zcela pochopit jejich bytí a vlastnosti. Známe a přijímáme pouze to, co nám o nich Alláh odhalil a nepátráme po dalších podrobnostech. Jednou ze stránek víry je věřit v neviditelné (nepoznatelné) a nic neubírat ani nepřidávat k tomu, co ohledně toho Alláh odhalil. Určité charakteristiky andělů nám Alláh v Koránu a hadíthech zřetelně vyjevil.

Fyzické vlastnosti:
Z hadíthů víme, že andělé byli stvořeni ze světla ještě před Adamem (s). Posel Alláha (s) řekl: Andělé byli stvořeni ze světla. Džini byli stvořeni z ohně, člověk byl stvořen z toho, co vám již bylo popsáno.“ (zaznamenal Muslim). Korán obsahuje důkazy, že andělé byli kolem Alláha, když stvořil Adama. „Hle, Pán tvůj k andělům pravil: „Umístím na zemi náměstka!“ I řekli: „Chceš tam ustanovit někoho, kdo pohoršení na ní bude šířit a krev na ní prolévat, zatímco my slávu Tvou pějeme a svatost Tvou prohlašujeme?“ Pravil: „Já věru znám to, co vy neznáte!““ (Korán ve významu 2:30) Kvůli své podstatě jsou andělé odlišní od lidstva a nemají žádné fyzické vlastnosti lidí (ačkoli se mohou proměnit do lidské podoby). Nejsou muži ani ženy. Nejedí, nepijí, nespí, ani se nerozmnožují. Mají křídla. Andělé jsou také ohromní ve svých rozměrech, vyplňují prostor mezi nebem a zemí. Alláh Vznešený také stvořil anděly v překrásné podobě. Lidé často popisují krásné lidi jako anděly. To je důvod, proč ženy, které uviděly proroka Júsufa (Josefa) (s), řekly: „Když uslyšela jejich pomluvy lstivé, poslala k nim a připravila pro ně pomeranče a každé z nich pak dala nůž. Pak zvolala: „Vejdi k nim, Josefe!“ A když jej spatřily, nadchly se jím tak, že až ruce své si pořezaly a vykřikly: „Chraň nás Alláh; to smrtelník věru nemůže být ani, to anděl jest vznešený!““ (Korán e významu 12:31])

Duchovní vlastnosti:
Na rozdíl od lidí andělé nemají svobodnou vůli, což má za důsledek, že nemají touhu, ani nehřeší. Jejich vztah k Alláhu Vznešenému je služba, uctívání, poslušnost a naprostá podřízenost k Jeho nařízením. Stojí, klanějí se a padají na tvář v nepřetržitém uctívání svého Stvořitele. Posel Alláha (s) řekl: „Není místa v sedmi nebesích na délku chodidla či šířku ruky či dlaně, kde by nebyl anděl stojící, klanící se nebo padající na tvář.“


3. VZTAH ANDĚLŮ K LIDSTVU

Andělé, kromě velebení a uctívání Alláha, plní Jeho vůli naprosto a bez otázek. Andělé jsou zodpovědní za řízení a dohlížení nad záležitostmi stvoření. Takto ovládají (jako nástroj vůle Alláhovy) objekty živé i neživé, zákony a principy, džiny a lidstvo. To vše zahrnuje uskutečnění Alláhova předurčeného osudu pro veškeré stvoření. Alláh řekl: „… při (andělech) rozkazy uspořádávajících!“ (Korán ve významu 79:5) Co se týká lidstva, jsou andělé angažováni po celou dobu lidského života od zplození až do smrti. Přímo i nepřímo se zúčastňují v celém procesu, zvláště v životě věřících. Každému z andělů je opět svěřen jedinečný úkol a všichni pracují ve vzájemném souladu. Následují některé z povinností andělů ve vztahu k lidstvu, o kterých máme vědění:

Andělé prenatálního vývoje:
Existují andělé, kterým je přidělen úkol postarat se o zárodek v děloze matky. Ve skutečnosti vdechují z rozkazu Alláha do zárodku v patřičném čase život a zapíší důležité aspekty o jeho životě, tak, jak rozhodnul Alláh. Posel Alláha (s) řekl: „Stvoření každého z vás se dává dohromady v lůně jeho matky po čtyřicet dnů ze semene, potom je podobně chuchvalcem, potom je podobně žvanečkem, potom je poslán anděl, vdechne do něj ducha a jsou mu přikázána čtyři slova: o zaopatření, délce jeho života, činech, a zda bude strádající, anebo šťastný.“ (zaznamenali al-Buchárí a Muslim)

Strážní andělé:
Některým andělům je dána povinnost strážit jednotlivé lidi během jejich života na zemi. Nazývají se „strážní andělé“ a ochraňují člověka zepředu a zezadu před vším, co Alláh neustanovil. Z rozhodnutí Alláha mohou člověka opustit. Alláh Vznešený řekl: „Je lhostejno, zda někdo z vás řeč svou tají, či veřejně ji pronáší a zda někdo se v noci skrývá, či za dne vychází, tak jako tak má pozorovatele před sebou i za sebou, kteří jej střeží z rozkazu Alláhova. Alláh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění; když Alláhu se zlíbí postihnout něčím zlým lid některý, je nemožné to odvrátit a nebudou mít kromě Něho ochránce žádného.“ (Korán ve významu 13:10-11). A také řekl: „On moc neomezenou má nad služebníky Svými a posílá strážce, aby nad vámi bděli, dokud nezastihne některého z vás smrt; a tehdy poslové Naši jej povolají a nikoho neopomenou.“ (Korán ve významu 6:61 ) Strážným andělům byl dán úkol ochránit jednotlivce a přinést štěstí, inspiraci a vedení. Povzbuzují lidi k uctívání Alláha a k následování pravdivé a správné cesty, varují před zlem a zkažeností. Jsou světlem, které vede lidstvo na správné cestě Alláha, a pokorně prosí za ty, kteří se obracejí na Alláha v upřímném pokání. Zvláště pak povzbuzují věřící v pokračování konání dobrých skutků a hledání vědomostí.

Zapisující andělé:
Záznamy o každé lidské bytosti jsou uchovávány „zapisujícími anděly“, kteří jsou přiděleni každému člověku během jeho života. Zapisují záznamy o činech, které budou představeny ve Dni Soudu. Alláh řekl: „Či se domnívají, že neslyšíme tajemství jejich i skryté rozhovory? Věru že ano a vyslanci Naši to u nich zapisují!“ (Korán ve významu 43:80) Každý člověk má dva takové anděly, jednoho na levé straně a druhého na pravé. Anděl na levé straně zapisuje špatné činy a úmysly, anděl na pravé straně zapisuje dobré činy a úmysly. Andělé jsou si také vědomi úmyslů a rozpoložení lidských srdcí. Prorok (s) řekl: „Alláh Mocný a Velkolepý řekl: ‚Když můj sluha chce učinit špatný čin, nesmíš jej zapsat, dokud jej nevykoná. Pokud jej vykoná, pak jej zapiš rovnocenně. Pakliže jej nevykoná kvůli Mně, pak jej zapiš jako dobrý skutek. Jestliže bude chtít vykonat dobrý skutek a neučiní jej, pak jej zapiš jako dobrý skutek. Pakliže jej učiní, zapiš ho deset až sedm set násobně. ‘“ (al-Buchárí) Tento hadíth zřetelně poukazuje na to, že Alláh dal andělům schopnost vidět a rozumět úmyslům, které jsou za činy lidí.

Andělé zikru (připomínání, chvála Boha):
Další skupina andělů cestuje všude kolem a vyhledává shromáždění, kde se provádí zikr. Prorok (s) řekl: „Alláh Všemohoucí má anděly, kteří chodí sem a tam hledají lidi zikru. Když naleznou skupinu konající zikr Alláhovi, volají jeden na druhého: ‚Pojďte k tomu, co hledáte.‘ A mávají svými křídly a vzlétnou k nejbližšímu nebi. Pak se jich jejich Pán zeptá, a On zná nejlépe: ‚Co říkají mí sluhové?‘ Odpoví: ‚Velebí a prohlašují Tě Velikým, velebí Tě a vyvyšují Tě.‘ Pak řekne: ‚Viděli Mě?‘ Odpoví: ‚Nikoliv, při Alláhu, neviděli tě.‘ Pak řekne: ‚A jaké by to bylo, kdyby Mě viděli?‘ Odpoví: ‚Kdyby Tě viděli, byli by ještě horlivější ve Tvém uctívání, ve Tvém velebení a vyvyšování.‘ Pak řekne: ‚A oč mě žádají?‘ Odpoví: ‚Žádají tě o rajskou zahradu.‘ Řekne: ‚A viděli ji?‘ Odpoví: ‚Nikoliv, při Alláhu, neviděli ji.‘ Řekne: ‚Jaké by to bylo, kdyby ji viděli?‘ Odpoví: ‚Kdyby ji viděli, byli by ještě horlivější ve svém úsilí o její dosažení, ve svém hledání a touze po ní..‘ Řekne: ‚Od čeho hledají osvobození?‘ Odpoví: ‚Od Pekla.‘ Řekne: ‚Jaké by to bylo, kdyby jej uviděli?‘ Odpoví: ‚Byli by ještě horlivější ve svém úniku od něj a ve strachu z něj.‘ Řekne: ‚Buďte svědky toho, že jim odpouštím.‘ Jeden z andělů řekne: ‚Mezi nimi je ten a ten, a on není jedním z nich. Přišel pouze kvůli něčemu, co potřeboval.‘ Řekne: ‚Oni jsou jeho společníci a nikdo, kdo je jejich společník, nebude zoufalý.‘“ (zaznamenali al-Buchárí a Muslim)

Pro ty, kteří se shromažďují pro vzpomínání Alláha, je určena nesmírná odměna a andělé Alláhu Vznešenému tato shromáždění oznamují, jak je zaznamenáno v hadíthech. Ti, kteří hledají vědomosti, jsou také zahrnutí mezi lidmi zikru. Posel Alláha, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „Kdokoliv absolvuje cestu kvůli hledání vědomostí, andělé sklopí svá křídla nad hledačem vědomostí s potěšením nad jeho prací.“ (zaznamenali at-Tirmizí a Ibn Mádža). Kdokoliv se zapojuje do vzpomínání Alláha v různých formách, bude mít své činy a úmysly zaznamenány anděly, kteří sdělí tyto informace Alláhu. Oba, Alláh i andělé, budou potěšeni tímto člověkem a v dalším životě ho čeká odměna.

Andělé smrti
Anděl smrti a jeho pomocníci jsou pověřeni úkolem vzít duši každého člověka v čase smrti. Alláh řekl: „Rci: „Anděl smrti, jenž vás na starosti má, vás povolá a potom budete k Pánu svému navráceni!““ (Korán ve významu 32:11) Pro pokrytce a nevěřící to bude proces těžký a odporný: „A jak jim bude, až andělé je povolají, bijíce je po tvářích a po zádech jejich!“ (Korán ve významu 47:27) Pro věřící to bude příjemné: „… ty, které andělé k sobě vzali, zatímco oni dobré konali; a řeknou jim: „Mír budiž s vámi. V odměnu za to, co jste činili, vejděte do ráje!““ (Korán ve významu 16:32) Vzhled andělů smrti je také určen typem duše v čase smrti. Jestliže se jedná o špatného člověka, pak si andělé vezmou ohavnou podobu, odporný zápach a hrubé chování. Pro dobrého člověka mají nejlepší vzhled, nejkrásnější formy a vůně a přinášející dobrou zprávu s příjemným chováním.

Andělé v hrobě
Existují také andělé, kteří mají na starost duši během zkoušky v hrobě. Jsou známí jmény Munkar a Nakír. Dotazují se duše v hrobě a sdělí ji konečný výsledek o posmrtném životě.

Další andělé
Je mnoho dalších úkolů, které dal Alláh andělům. Někteří andělé stráží zahrady Ráje a jejich dozorcem je Ridwán. „A budou hnáni ti, kdož nevěřili, do pekla po skupinách, a až tam přijdou, otevřou se jeho brány a jeho strážci se zeptají: „Což k vám nepřišli poslové z vás vzešlí, sdělujíce vám znamení Pána vašeho a varujíce vás před setkáním s tímto vaším dnem?“ I odvětí: „Ba ano!“ a uskuteční se nad nevěřícími výrok trestu.“ (Korán ve významu 39:71) Jsou to také strážci Pekla a jejich dozorcem je Málik. Alláh řekl o lidech Pekla: „A budou volat: „Máliku, nechť Pán tvůj s námi skončí!“ A odpoví jim: „Zde zůstanete vskutku!““ (Korán ve významu 43:77) Alláh také řekl: „A ti, kdož budou v ohni, řeknou strážcům pekla: „Poproste Pána svého, aby alespoň jeden den z trestu našeho nám slevil!“ A zeptají se strážci: „Cožpak k vám nepřišli vaši poslové s jasnými důkazy?“ Odpovědí: „Ano.“ A řeknou strážci: „Tak si proste sami!“ A prosba nevěřících není leč bloudění.“ (Korán ve významu 40:49-50) Jsou zde také andělé nazývaní „nositelé Trůnu“, kteří nesou Trůn Alláha Vznešeného. Další andělé, kteří jsou velitelé a v blízkosti Nositelů Trůnu a další, kteří se nazývají andělé Řad, tito andělé uctívají Alláha stojící, klanící se, sedící, padající tváří k zemi.

Tři důležití Andělé:
Tři z nejdůležitějších andělů jsou zmiňováni jmenovitě v Koránu. Jsou to Džibríl, Miká´íl a Isráfíl a jsou považováni za vůdce všech andělů. Prorok (s) měl ve zvyku prosit: „Ó Alláhu, Pane Džibríla, Miká´íla a Isráfíla, Stvořiteli nebes a země, který znáš nepoznatelné (neviditelné) i viditelné, jsi to Ty, kdo soudí mezi Svými služebníky ohledně věcí, ve kterých se rozcházejí. Veď nás k pravdě, co se týká věcí, ve kterých se neshodujeme, s Tvým svolením. Ty vedeš koho chceš ke správné stezce.“

DŽIBRÍL (s), je anděl, který má na starosti zjevení, které přináší mír a pokoj věřícím. Alláh chválí Džibríla v Koránu krásnými atributy. Alláh řekl: „ … že toto věru slova jsou posla vznešeného, silou vládnoucího u Pána trůnu mohutného, poslušnost nalézajícího a spolehlivého!“ (Korán ve významu 81:19-21) Džibríl je Duch spolehlivý, jak Alláh řekl v Koránu: „… a sestoupil duch spolehlivý s ním, na srdce tvé, bys varovatelem byl jedním. A je ve zřetelném jazyce arabském sesláno, …“ (Korán ve významu 26:193-195 )

MIKÁ´ÍL (s) byl pověřen přinášet na zemi déšť. On a jeho pomocníci jsou odpovědni za pohyb větru a mraků podle příkazu Alláha Vznešeného. Tento úkol je důležitý, jelikož déšť je nezbytný pro udržení života na této zemi. Prorok (s) se zeptal Džibríla: „‚Za co je zodpovědný Miká´íl?‘ Odpověděl: ‚Za rostliny a déšť.‘“ (zaznamenal at-Tabarání)

ISRÁFÍL (s) bude troubit na pozoun, dvěmi zadutími signalizujícími začátek Dne Soudu. První bude zatroubení Hrůzy a smrti a druhé je zatroubení Zmrtvýchvstání. Prorok (s) řekl o blízkosti tohoto dne: „Jak se mohu těšit, když majitel pozouna (Isráfíl) již zvednul pozoun ke svým ústům a naslouchá, kdy mu bude dáno povolení zatroubit.“ Oni řekli: „Co máme říci, Posle Alláhův?“ On řekl: „Řekněte: Alláh je pro nás dostatečným a nejlepším Opatrovníkem. Vkládáme svou důvěru v Alláha.“ (zaznamenali at-Tirmizí a Ahmad)


Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy