Víra v seslané Knihy

Víra v Knihy zahrnuje čtyři věci:

1 – Pevná víra, že všechny byly zjeveny od Boha a že je Bůh řekl v pravém smyslu. Některé z nich byly od Něj slyšeny zpoza clony, beze sprostředkování anděly. Některé byly vyjeveny andělským poslem lidskému poslu. Bůh říká (ve významu): „A není dáno smrtelníku žádnému, aby s ním Bůh rozmlouval, leda prostřednictvím vnuknutí či zpoza clony anebo tak, že vyšle posla, jenž vnuká lidem z dovolení Jeho to, co On chce a On vznešený je a moudrý.“ (42:51) „a Bůh věru hovořil s Mojžíšem řečí jasnou“ (4:164) A Alláh řekl ohledně tawrát (čteno [taurát], česky to je Tóra): „A napsali jsme pro něj na desky připomenutí o věcech všech i srozumitelný výklad všeho toho“ (7:145)
2 – Musíme věřit jmenovitě v Knihy, které byly Alláhem zmíněny jménem. Toto jsou Knihy o kterých se Alláh zmínil v Koránu, tzn. Korán, Tawrát (Tóra), Indžíl (Evangelium), Zabúr (Žalmy) a svaté písmo Abrahama a Mojžíše. V ty, o kterých se Alláh zmínil všeobecně, musíme věřit všeobecně a tak říkáme co se jich týče to, co nám Alláh a Jeho Posel nařídili říci (výklad významu):„…rci: „Uvěřil jsem v to, co Bůh z Písma seslal,“ (42:15)
3 – Víra v to co říkají je pravdou, tak jak je řečeno v Koránu a v cokoliv co nebylo změněno či překrouceno v předešlých Knihách.
4 – Víra, že Alláh zjevil Korán jako svědectví nad těmito Knihami a potvrzení jich, jak Alláh říká (výklad významu):m„I tobě (Ó Muhammade) jsme seslali Písmo (tento Korán) s pravdou, aby potvrdilo pravdivost toho, co už před ním bylo zde z Písma, a Muhajmin (důvěryhodnost ve vznešenost a svědectví) nad nimi (starými Písmy).“ (5:48)Mufasirín říkají, že Muhajmin znamená důvěryhodnost a svědectví nad Knihami, které přisly před ním a jejich potvrzení, tzn. potvrzení co je v nich pravdivé a odmítnutí cohokoliv co bylo pozměněno, překrouceno a změny, které v nich nastaly a předpisy, které byly odstraněny – tzn. že jiz neplatí – a nové předpisy a zákony byly vyhlášeny. Proto všichni, kteří následovali předchozí knihy a kteří se k nim neobrátili, by se jim měli podřídit, jak Alláh říká (výklad významu): „Ti, kterým jsme již předtím dali Písmo, věří v ně, a když je jim přednášeno, hovoří: „Uvěřili jsme v ně, neboť je to pravda od Pána našeho pocházející. A věru jsme byli již předtím odevzdáni do vůle Páně.““ (28:52-53) Je povinností celé ummy následovat Korán vnějšně i vnitřtně a držet se jej a dát co mu náleží, jak Alláh řekl (výklad významu): „A toto je požehnáné Písmo (Korán), jež seslali jsme nyní, následujte je a buďte bohabojní – snad dosáhnete milosti!“ (6:155)Co je míněno držením se Koránu a dávání toho, co mu náleží je: ohledně toho co povoluje jako povolené, co zakazuje jako zakázané, řídit se jeho nařízeními, vyhnout se tomu, co zakazuje, poučit se z lekcí, učení se z jeho příběhů, porozumění jeho jasným a jednoznačným textům, odkázat se k Alláhu na význam jeho dvojsmyslných textů, nepřekračovat jeho limity a ochraňovat jej, zatímco se jej učit nazpaměť, recitovat jej správným způsobem, pozastavovat se na jeho verši, recitovat jej v modlitbách nočních a denních, bytí k němu upřímní ve všech smyslech a volání druhých učinit stejně tak s porozuměním.

Tato víra nese pro člověka ohromné ovoce, z nichž jsou nejdůležitější:
a – Vědomost Alláhovy péče o Jeho služebníky, neboť vyjevil každému lidu Knihu, kterou mohou být vedeni
b – Vědomost moudrosti Alláha v Jeho zákonech, které pro každý lid ustanovil, zákony, které jsou přizpůsobené jejich podmínkám jak Alláh řekl (výklad významu): „A rozsuzuj mezi nimi podle toho, co seslal Bůh,“ (5:49)
c – Naplnění povinnosti vzdání díků Alláhu za toto obrovské požehnání.
d – Důležitost býti pozorní ke Koránu, jeho čtení, pozastavení se nad významy, porozumění jeho významů a konat podle nich.

Kolik je Knih Alláha?
Je zde mnoho Knih Alláha, malé a rozsáhlé, které byly vyjeveny prorokům Alláha. Komplexnější knihy jsou známy jako kutub (jednoduché číslo kitáb) a menší jsou suhuf (jedn. č. sahífah). Čtyři knihy jsou dobře známy.  Jsou to:
Tauráh (Starý zákon), který přišel Músovi (Mojžís)
Zabúr (Žalmy) vyjeveny Dawúdovi (David)
Indžíl (Evangelium) Ísovi (Ježíš)
Qur’án al-Karím, vyjeven Prorokovi Muhammedovi (s)

Kolik je suhuf a komu byly vyjeveny?
Přesné číslo suhuf není známo. Některé byly vyjeveny Adamovi, mír s ním, některé Šíthovi, mír s ním a některé Ibrahímovi, mír s ním. Je tu mnoho dalších suhuf, které byly vyjeveny dalším prorokům.


Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy