Víra v Soudný den

Víra v soudný den zahrnuje tyto body:

1) SMRT
–  každá duše jednou zemře („Každá duše okusí smrti…Korán 3:186 v českém významu)
– nikdo neví, kdy zemře
– v hrobě budou každému položeny tři otázky: Kdo je tvůj Pán? Jaké je tvé náboženství? Kdo je tvůj prorok? Pravý věřící bude schopen na tyto otázky odpovědět s dovolením Božím a řekne: „Můj Pán je Bůh, moje víra je islám a můj prorok je Mohamed, nechť mu Bůh žehná.“  Pokrytci a nevěřící nebudou schopni na tyto otázky odpovědět.
– v hrobě bude buď pohodlí (prvky z ráje), nebo trest (prvky z pekla)

2) VZKŘÍŠENÍ/ DEN ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

– nikdo neví, kdy se to stane, ani andělé. Pouze Alláh.
– budou vzkříšeni všichni lidé (všichni bez rozdílu, jakým způsobem zemřeli a co se stalo s jejich tělem, bylo-li třeba spáleno…)
– než začne Poslední soud, doba čekání bude kolem 50-ti tisíc let
– všichni budou nazí a dostanou nová těla. Všichni budou mít takové starosti, že se o nahotu nebudou mít ani čas starat.
– všichni se budou kvůli blízkosti Slunce a horku velmi potit, ale různě podle vykonaných dobrých a špatných skutků. Ochranu před žárem naleznou jen někteří lidé – Posel Boží Mohamed (s) řekl: „Sedm lidí (tj. typů lidí) Bůh zahalí Svým stínem (ochranou) v den, kdy nebude žádného jiného stínu:

  • spravedlivého imáma
  • mladíka, který vyrostl v uctívání Boha
  • muže, jehož srdce je spojeno s mešitami
  • dva lidi, kteří se měli rádi kvůli Bohu a na tom se sešli i rozešli
  • muže, kterého vyzvala vysoce postavená a krásná žena k ziná (cizoložství) a odmítl slovy: „Já se bojím Boha“
  • člověka, který dal sadaqa (almužnu) a skryl ji tak, aby jeho levice nevěděla, co rozdává jeho pravice 
  • a člověka, který si připomněl Boha o samotě a oči se mu naplnily slzami.“

3) SOUDNÝ DEN/ DEN ZÚČTOVÁNÍ

Pravidla, podle kterých Bůh bude soudit:

– spravedlnost
– každý zodpovídá sám za sebe. Nikdo nebere hříchy jiných.
– každému budou mu ukázány jeho skutky, lidem bude dána do rukou kniha jejich skutků (zbožným lidem do pravice, nevěřícím, pokrytcům a hříšníkům do levice, nebo ji budou skrývat za zády)
– dobré skutky budou rozmnoženy minimálně 10-krát, maximálně – to je na Bohu všemocném. Špatné zůstanou tak jak jsou. Proto, čím více jsme upřímnější, tím větší je odměna.
– pro naše skutky jsou svědci, všechny skutky zaznamenávají Andělé, aby nám je poté ukázali (ale Bůh stačí jako svědek pro soud, On je všehoznalý) – Také lidské orgány budou svědky: „v den, kdy budou jazyky i ruce i nohy jejich svědčit proti nim o tom, co dělali.“ Korán 24:24 (výklad významu). Dokonce i zem, po které jsme chodili, bude svědčit proti našim skutkům.

Na co budeme Alláhem při soudu tázáni?
– na víru (o islámském monoteismu více zde)
– na skutky (první se bude Bůh ptát svých služebníků na splnění povinnosti modlitby, když ta bude přijata, budou přijaty i všechny ostatní skutky)
– na dar sluchu, vidění a srdce = jak jsme s nimi naložili
– blahobyt na tomto světě, a jak jsme s ním naložili

4) VÝSLEDEK NA VĚČNOST – Ráj, nebo Peklo

– všichni budou mít nějaký výsledek odměny či odplaty. Nic nebude odloženo.
– výsledek bude buď trvalý blahobyt (RÁJ – dženna), a nebo trvalý trest (PEKLO – džahím). Trvalý = nesmrtelný život.
– nepředstavitelná odměna, nebo nepředstavitelný trest. Nedá se to představit.
– pak už nejsou žádné povinnosti. Vše bude již vyhodnoceno.
– lidé na tom nebudou stejně. Jsou stupně Ráje i Pekla. Prorok (s) řekl, že když se modlíme, tak ať prosíme, abychom se dostali do toho nejvyššího Ráje. Do al-firdaus al-´alá = nejlepšího místa. Nejvyšším darem ráje je to, že bude umožněno věřícím spatřit Boha na vlastní zrak, což si nemůžeme naším pozemským rozumem nijak představit.Peklo má také různé stupně, v nejnižším z nich jsou pokrytci.

Pomůžou dobré skutky člověku, který zemře jako nevěřící?  Pokud člověk zemře následujíce jinou víru než Islám, pak mu bude zakázán Ráj, protože Alláh řekl: „Kdo bude přidružovat k Bohu, tomu Bůh zakáže vstup do ráje a bude mu příbytkem oheň pekelný; a nespravedliví nebudou mít pomocníky.“ (5: 72) Dobré skutky učiněny člověkem zatímco byl nevěřící mu vůbec nepomůžou na oném světě, protože Alláh řekl: „Kdo touží po jiném náboženství než po islámu , nebude to od něho přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí.“ (3:85). Zcela jasné je slovo Boží, v českém významu: „Marné jsou skutky těch, kdož prohlašovali znamení Naše i setkání ve světě budoucím za lež! Zdaž dostane se jim odměny za něco jiného než za to, co konali?“ (7:147)
Ale pokud nevěřící nikdy o islámu neslyšel a Da’wah (islámská výzva) se k němu nedostala, Bůh je bude zkoušet v Den Znovuzrození a tam rozhodne – Bůh přikáže v ten okamžik člověku, který neměl možnost islám poznat, ať vstoupí do Ohně pekelného. Když uposlechne, jako by uposlechl Boha v pozemském životě a nakonec jej Bůh uvede do ráje. Když odmítne uposlechnout rozkaz, odmítl by i islám v pozemském životě, kdyby měl na výběr – a jeho trestem bude peklo.


Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy