Šaría FAQ (mám se bát vlivu šaría jako nemuslim?)

1) Chtějí muslimové aplikovat nějaké své zákony a vyžadovat od nemuslimů jejich dodržování?
Korán nebeŠaría neoznačuje jeden konkrétní, zcela fixní právní, politický, nebo hospodářský systém. Šaría zahrnuje i takové otázky, které se běžně v Česku neoznačují slovem „právo“ – například intimní hygienu, otázky svědomí a vztahu s Bohem. Proto je dobré pochopit, že i když používáme výraz „islámské právo“ neznamená to jen právo regulující život mezi lidmi, ale také regulující vztah mezi muslimem a Bohem. Šaría je  náboženský rámec, podle kterého již dnes jako muslimové v Česku žijeme. Je to také rámec, ve kterém se může islámská společnost a právo vyvíjet. Některé zásady jsou jistě univerzálně platné ve všech dobách a časech, a některé jsou  naopak flexibilní. Je zbytečné ve splečnosti zavádět něco, co nesplní stanovený záměr, jen pro formu. Šaría je způsob hledání odpovědí v otázkách víry a života pro muslimy, není určena primárně nemuslimům. Nemuslimů se týká pouze v islámském státě, kde je zahrnuta ve veškeré legislativě a  logicky vymezuje povinnosti a práva všech občanů – muslimů – nemuslimů. (Otázky jako daňové zatížení, věrnost státu, záruka svobody vyznání a bezpečí ze strany státu apod. Nemuslimům z velké části umožňuje žít podle svých pravidel to se ale netýká dnešní situace států s většinou muslimů, natož pak muslimských menšin, jako v naší zemi). Některé vedlejší části práva, odvozené od šaríatských zásad, jsou v rozporu s dnešní ústavou ČR, zejména v některých otázkách trestního práva. Nejedná se o záležitost, která by byla z věroučného pohledu kritická pro život a praktikování islámu v ČR, a proto není důvod ani potřeba (ani náboženská povinnost) tyto věci prosazovat. Podle šaría muslimové de facto žijí kdekoli na světě odjakživa, tedy i v ČR (protože se modlíme podle něj, postíme se podle něj, ženíme se podle něj, nekrademe, nesmilníme, nezabíjíme, nepijeme alkohol, dáváme almužnu, obchodujeme apod.).
Hlavním úmyslem šaríatského systému je spravedlnost a preventivní zabránění křivdám  a rovná práva a příležitosti všem lidem v islámském státě ve věcech veřejných, včetně zaručení práv různým menšinám. Každý aspekt islámského práva se musí řešit s ohledem na „maqsad“ tedy záměr. Jediné, co mohou muslimové dělat vůči nevěřícím je islámská osvěta a předávání morálních hodnot do okolí.  Jestliže budou lidé sami poté konvertovat k islámu, jistě se budou měnit morální hodnoty společnosti, ve které bude stále více muslimů. To se může samozřejmě také odrazit v legislativě, u které bychom byli jako muslimové rádi, aby zaručovala muslimům svobodu praktikování své víry a inspirovala se islámskými morálními zásadami, jako je úcta k rodině, majetku a komukoli, bez rozdílu původu nebo etnika.

2) Budou mě muslimové nutit se modlit 5x denně a chodit do mešity a postit se v Ramadánu?
Samozřejmě, že ne. Nikdo nemůže nikoho nutit k tomu, aby se modlil apod. ať jde o muslimy nebo nemuslimy, je to věc bohabojnosti každého člověka. Modlitba, pouť do Mekky, půst v Ramadánu atd. jsou soukromé povinnosti jen těch, kteří věří v Boha a Jeho proroka a přijali islám. Je absurdní si myslet, že by se to mělo týkat nemuslimů. To, po čem jako muslimové toužíme, je možnost svobodně se modlit v mešitách, domácnostech a pracovištích. Stejně tak toužíme po tom, aby lidé viděli islám v praxi a přijali jej jako milosrdenství do svých životů.

3) Budou nás muslimové  nutit  neslavit Vánoce (a skrývat jejich symboly) a další křesťanské nebo jiné svátky?
Nikdo nemá právo, upírat lidem jejich víru a slavení jejich svátků. Na druhou stranu, jestliže bude růst počet muslimů v ČR, je logické, že se to bude zrcadlit na menším zájmu o některé svátky, a naopak rostoucí viditelnost slavení dvou islámských svátků v rodinách, na veřejnosti, v obchodech apod. Záleží na tom, jak se stát vymezí vůči všem náboženstvím. Některé státy jsou sekulární a tak obvykle nedotují z veřejných rozpočtů (tedy z daní i ateistů) náboženské oslavy a svátky. Ale žádný stát v Evropě není absolutně sekulární, i v nejsekulárnějším státě EU – ve Francii – obce obvykle platí vánoční výzdobu, velikonoční výzdobu, nebo poskytují zdarma prostor muslimům pro aktivity v Ramadánu apod.

4) Chci pít alkohol, případně konzumovat jiné drogy, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
Opíjení se alkoholem a dalšími drogami je  pro muslimy hříchem. Nevěřících se zákaz konzumace alkoholu netýká, stejně jako další Boží příkazy.  Faktem je, že alkohol má své kladné i stinné stránky, ale ty negativní převažují. Každý může se svým zdravím nakládat, jak chce, nenarušuje-li tím práva ostatních. Do soukromí nikdo nikomu mluvit nemůže. Ale v případě rozšíření islámských hodnot ve společnosti, by byla veřejná konzumace alkoholu, a s ní spojené výtržnosti atd. vnímány lidmi jistě negativně a veřejná konzumace alkoholu by měla být na veřejnosti více regulována. Stejně tak, jako reklama, dostupnost alkoholu dětem apod. Tak se to dnes již na mnoha místech děje a je to zcela v souladu s principy šaría.

5) Chci jíst vepřové, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
Každý může jíst, co chce a nikdo nikomu nemůže mluvit do soukromí. V případě zvyšujícího se počtu muslimů, nebo v případě zlepšujícího se stavu ochrany zvířat, by se zřejmě objevilo více míst, kde se dá jíst halál maso, tzn. bez vepřového masa a připravené podle islámského postupu, bez alkoholu, krve, bez týrání zvířete elektrošoky či dušení plynem.  A to jak v restauracích, tak ve výběru v různých institucích. Stejně, jako je dnes dostupné vegetariánské jídlo. Muslimové nevnímají vepře jako nečisté zvíře samo o sobě, ale je zakázáno jen jejich maso pro toho, kdo věří, že toto maso Bůh zakázal, stejně jako alkohol apod.  Součástí islámské výzvy je i poukazování na to, že některé pokrmy Bůh věřícím zakázal a šířit tak osvětu.

6) Jsem rasista, a nemám rád Romy, cizince a další, etnicky odlišné lidi. co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
Islám se staví kategoricky proti rasismu a hodnocení lidí na základě jejich původu. Ćeská islámská společnost by jistě odmítala a trestala podle zákona projevy rasizmu. Co se týká imigrace, má své výhody a nevýhody a záleží na aktuální situaci státu, jak se s ní vypořádá. Samozřejmostí je, že zákony platí pro všechny občany stejně.

7) Chci chodit s oblečením odhalujícím část nahoty, nebo přiléhavým oblečením, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
S islamizací společnosti by se jistě měnily i hodnoty, co je vhodné na veřejnosti nosit a co ne. Stejně, jako je nevhodné chodit do divadla v teplákách, je nevhodné chodit do školy v plavkách. A společnost, sdílející islámské hodnoty, bude jako nevhodné považovat i odhalování nahoty na veřejnosti. Legislativa to dnes řeší jako veřejné pohoršování a ohrožování mravnostní výchovy. Tato otázka se nicméně odvíjí od hodnot společnosti, ne od příkazů. Příkazy zahalování se týkají muslimů a muslimek, nejsou určeny nevěřícím. Muslimové a muslimky by se měli zahalovat ze svého rozhodnutí a po náležité osvětě ze strany svých rodičů, ne kvůli legislativě.

8) Loupím, kradu, přepadávám, znásilnuji, vraždím… čeho bych se měl bát při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
Prvně by se měl člověk bát trestu Božího na onom světě. V tomto pozemském světě islám dbá na práva člověka, a dbá i na to, aby došlo ke spravedlivému potrestání zločinců. Za druhé, trestní právo šaría se týká muslimů a není aplikovatelné na nemuslimy, nebudou-li sami chtít stejná pravidla také. V některých případech je podle šaría možné požadovat trest smrti, a také odškodňování pozůstalých a obětí.  Další fyzické tresty, které v islámu bez pochyby existují,  určené jen muslimům, jsou závislé na změnách mezinárodního práva, evropské legislativy a české ústavy, které je dnes neumožňují a jako muslimové i nemuslimové to respektujeme, jako výsledek historického vývoje. Jaký  bude mít vězeňský, justiční a trestní systém vývoj v celosvětovém měřítku, je dnes těžké odhadovat. Další cestou je právní autonomie náboženských menšin, která je také podmíněna zcela novým vnímáním práva a týkala by se jen členů náboženských obcí.Dokud společnost nepozná Boha, je irelevantní řešit trestní systém, který by byl ustanovený na Božích zákonech. Každopádně je vhodné, zamyslet se nad vězeňským systémem a dnes často směšnými tresty za některé vážné delikty. Každopádně, když muslim nekrade, neloupí, nevraždí a neznásilňuje, nemusí takové věci vůbec řešit. Věci učiněné z donucení, chybou a omylem se samozřejmě i v právních systémech inspirovaných islámskou šaría rozlišují oproti úmyslným trestným činům. Velikým omylem je spojování principů šaría s tím, že se trestá oběť a ne zločinec. Takové principy jsou možné v různých kmenových společenstvích a místech, kde se pojmem šaría označují tradiční zvyky. Není důvod spojovat např. „vraždy ze cti“, nebo „trestání znásilněné“ s duchem spravedlnosti a milosrdenství islámu. O fyzických trestech pro muslimy, které v islámu existují, jsme psali výše. Toto není předmětem islámské výzvy. Cílem islámské výzvy a přispění šaría pro Česko je obnova zbožnosti a skutečných lidských a společenských hodnot. Ne honba za novým trestním systémem, a už vůbec ne nucení něčeho nemuslimům.

9) Chci, aby měly mé nemuslimské děti na výběr své víry, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
Každý člověk, každé dítě, má právo na výběr své víry. Také má ale právo na přístup k pravdivým informacím o islámu, zprostředkovaný muslimy.

10) Jsem (nebo chci být) v registrovaném partnerství osob stejného pohlaví, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
Společnost vyznávající islámské hodnoty nezná jiný rodinný svazek, než je manželství mezi mužem a ženou, nebo mužem a ženami. V případě změn legislativy by nemohl být žádný jiný svazek kladen na roveň manželství a speciální vztahy mezi lidmi (majetek, dědictví, sdílení osobních a zdravotních informací, pošta apod.) by se mohly řešit jako vztah dvou občanů, kteří se smluvně dohodli, na co má druhý v případě nemoci/smrti/zastupování právo (a to nemusí být jen homosexuálové, ale i partneři bez manželství, nejlepší přátelé apod.).

11) Jsem zastánce svobody slova a vyjadřování, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
Stejně jako v dnešní legislativě evropských zemí včetně ČR je svoboda názoru a vyjadřování součástí práv všech občanů, ovšem s podmínkami. Těmito podmínkami je, že svoboda jedněch končí tam, kde začíná svoboda druhých. Proto stejně jako v dnešních zákonech, i v šaría je zakázáno: hanobení národa, rasy a přesvědčení, vyzývání k rasové nebo jiné nenávisti vůči skupinám obyvatel, pomlouvání a šíření poplašných zpráv. Muslimové se celosvětově zasazují za tato práva.

12) Jsem prostitutka, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
Islámská morálka odsuzuje prostituci a snaží se před ní bránit společnost, jak je to jen možné. Je to neislámský způsob obživy. Ale každý, i zločinec, nebo prostituka, mají naději na to, vstoupit do ráje, přijmou-li islám. Muslim, který by si takovou ženu vzal (a staral se o ni, aby toho zanechala)  by udělal velmi dobrý skutek.
K „oblíbenému“ tématu kamenování za cizoložství, které v šaría samozřejmě je, to nepopíráme (ale neusilujeme o něj viz 1. bod) , můžete zhlédnout toto video s českými titulky

13) Chci se modlit v kostele, nebo synagoze, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
I kdyby byla společnost z 99,9% muslimská, nikdo nemá právo bourat kostely nebo synagogy a zakazovat lidem účast na modlitbách v nich, jak se snaží islám pomlouvat nevěřící. Naopak, muslimové musí respektovat křesťanství a židovství.

14) Jsem zastáncem demokracie, volebního systému a svobody vyjadřování, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
Islámské náboženství vyzývá k některým prvkům, které již dnes máme. Je to systém voleb při rozhodování, a také svoboda názoru a vyjadřování. Ovšem objí s podmínkami. Svoboda slova není neomezená. Je nevhodné, nebo zakázané takovéto vyjadřování: pomlouvání bez důkazu, šíření poplašných zpráv, hanobení národa, rasy, náboženské skupiny a vyvolávání nenávisti.  Demokracie ovšem neplatí v jasně daných příkazech a zákazech vyplývajících z Koránu a sunny. Volbou se nikdy nemůže změnit, že Bůh je v islámu jeden, ani se volbou nemůže změnit, že alkohol není hřích. Odmítáme tedy systém demokratického “hlasu většiny” ve věroučných otázkách a věcech, které jsou jasně stanovené jaku univerzální pravdila vycházející z Koránu a sunny. Bůh pravil (v českém významu, súra Al-An‘ám 6:116): ***Uposlechneš-li většinu těch, kdož na zemi žijí, pak tě svedou z cesty Boží, vždyť oni následují jen domněnky své a pouze předpokládají.***

Je důležité si uvědomit, že v šaría neexistuje žádný jasně daný hospodářský ani politický systém, a proto můžeme zvolit systém, který bude pro ČR nejvhodnější tak, aby byl v souladu s islámem a potřebami obyvatel různých vyznání.

15) Jsem lichvář, vybírám od lidí lichvářské úroky, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
Muslimové se snaží bojovat proti lichvě, a při islamizaci české společnosti by mělo jistě dojít k zákazu jasné lichvy a omezení úroků. Také by měla být usnadněna činnost bankám, pracujícím podle islámských pravidel bezúročných operací a sdílení rizik a investic.

16) Jsem odpadlík od islámu, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
Islám garantuje lidem svobodu víry a její změnu. V minulosti byly situace, kdy změna víry znamenala zároveň změnu válčící strany, tedy zrada a přeběhnutí k nepříteli. V těchto případech existuje dodnes ve všech zemích s armádou vysoký trest, nebo i trest smrti. Stejně tak je v šaría trest smrti v případě vojenské zrady spolu s aktivním bojem proti islámu. Je nutné se ohradit proti tomu, že by islám trestal smrtí odpadlíky ve víře jen kvůli změně víry. Takový případ (že člověk opustil islám svobodně bez jakéhokoli trestu na tomto světě) se také stal za života Proroka, mír s Ním, a nejedná se o žádnou novotu.
Zdrojem poznání  islámu je vždy Korán a příklad Proroka, mír  s Ním, potvrzené praxí jeho následovníků a shodou učenců. Jestliže naleznete něco, co je v rozporu s těmito zdroji, buďte obezřetní. Také je důležité poznat tyto zdroje s výkladem a potvrzením od lidí, kteří se na jednotlivé obory specializují (výklady Koránu, hadísů, jazykovědci,historici) a také podle toho jako muslimové žijí. Už od dob prvních proroků se najdou lidé, kteří je, jejich náboženství a dokonce i Boha samotného pomlouvají a vymýšli si o nich lži. Proto asi nikoho nepřekvapí, že i v dnešní době nacházíme spoustu falešných informací o Proroku, jeho společnících, o Koránu, o Hadísech, o islámské věrouce. Nalézáme, zejména na internetu, vymyšlené hadísy, které se tváří jako opravdové (tím, že mají uveden zdroj, ve kterém ovšem nic takového není). Nalézáme šíření náboženských fatev (rozhodnutí), které jsou buď učiněné nezodpovědnými osobami, nebo jen lokálně zamýšlené. Nalézáme falešné výklady toho, co znamená slovo Džihád, přitom je to krásná věc. Falešně se intepretuje také slovo „nevěřící“, „odpadlík“ apod.

Proto by si měli všichni hledači pravdy dávat velký pozor, odkud čerpají znalosti.


Naleznete-li na těchto stránkách něco, odporující islámským principům, informujte nás, prosím, na e-mailu islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy

Zanechat Odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s